Lover kortere saksbehandlingstid

Norad jobber for å forenkle og forbedre søknadsprosessen for tilskuddsmottakere. Allerede i år skal organisasjoner som søker Norad oppleve endringer. Overordnet mål er bedre bistand og bedre resultater.

Norads avdeling for sivilt samfunn gir penger til lokale, norske og internasjonale organisasjoner som jobber med langsiktig utvikling samt klima og skog, i fattige land.

- Vi har det siste året jobbet med å forenkle systemene for tilskuddssøknader og forbedre egne rutiner for saksbehandling av søknadene. Dette inkluderer både forenkling av interne prosesser, og arbeid med å tydeliggjøre og forenkle krav til søknadsorganisasjoner, forklarer Wenche Fone, avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn.

Hun understreker at arbeidet ikke er ferdigstilt, men allerede nå gjennomføres konkrete tiltak.

Bedre søknadsskjemaer

Høsten 2017 lanserte UD og Norad en ny nettbasert løsning for søknadsbehandling, gjennom en egen tilskuddsportal. I år skal alle søknader i årets søknadsrunde for norske organisasjoner, tilskudd til tros- og livssynsminoriteters rettigheter og demokratistøtte leveres digitalt gjennom portalen. Søknadsfristen er 1. oktober.

Portalen skal bidra til mer automatiserte og standardiserte prosesser, som over tid vil medføre tidsbesparing for både Norad og organisasjonene. I år skal de innkommende søknadene saksbehandles i portalen.

- Det er viktig å understreke at portalen er fortsatt under utvikling. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger og forslag til forbedringer, sier Fone.

Søknadsskjemaene i portalen er standardiserte og organisasjonene vil i utstrakt grad kjenne igjen søknadsskjemaene enten de søker midler hos Norad eller Utenriksdepartementet.

Forenklet metode for vurdering

Avdeling for sivilt samfunn bruker RAM som metode for vurdering av søknader. For søknadsrunden 2019 har Norad laget en oppdatert og forenklet versjon av RAM. Antallet RAM-standarder er redusert og omorganisert for å tydeliggjøre sammenhengen mellom RAM-standardene og informasjonen som etterspørres i søknadsskjemaene.

- Ved å forenkle RAM-modellen har vi mål om å kunne gi organisasjoner mer fokuserte tilbakemeldinger på styrker og svakheter, samt legge opp til redusert saksbehandlingstid, forklarer Fone.

Raskere saksbehandling 

Flere organisasjoner har meldt til Norad at de opplever Norads saksbehandlingstid som lang, forteller Fone. Det forsøker avdelingen å endre i årets utlysning. I foregående år har avdeling for sivilt samfunn inngått avtaler i april/mai etter søknadsfristen 1. oktober. I år er det planlagt å inngå avtalene i februar/mars.

- Vi planlegger også å gi organisasjonene tilbakemelding om deres RAM-score tidligere, forhåpentligvis allerede i desember. I tillegg vil det bli tidligere oppstart av dialog om nødvendige forbedringer i søknaden, forklarer Fone som mener at dette er gunstig for både organisasjonene og Norad.

Avslutningsvis presiserer Fone at en forutsetning er at tildelingen og føringene på den aktuelle kapittelposten for 2019 ikke avviker vesentlig fra budsjettene som avdelingen for sivilt samfunn legger til grunn høsten 2018.

Publisert 26.09.2018
Sist oppdatert 26.09.2018