kvinner i Kongo
Kvinner har blitt helbredet etter voldtekt på et mottakssenter i Masisi i Kongo.
Foto: Jan Speed

Norsk innsats mot seksualisert vold i konflikter

Norge jobber for å styrke kvinners rettigheter i krig- og konfliktsituasjoner. Dette omfatter bistand til at voldsofre lyttes til, behandles, får rettshjelp, og reintegreres i lokalsamfunn etter overgrep og frihetsberøvelse.

Seksualisert vold brukes som våpen av regjeringssoldater, milts, væpnede opprørsgrupper og voldelige ekstremister.

Å beskytte, behandle og reintegrere ofre for seksuelle overgrep er viktige mål for norsk innsats. Dette omfatter også å ansvarliggjøre og rettsforfølge overgriperne. I 2000 ble FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred, og sikkerhet enstemmig vedtatt av sikkerhetsrådet.  Det sentrale i resolusjonen er forebygging av, og beskyttelse mot seksualisert vold i konflikt og styrking av kvinners deltakelse og rolle som fredsbygger. Resolusjonen krever at overgripere skal holdes ansvarlig og straffeforfølges. 

Støtter fredsprisvinneren

Norge prioriterer arbeid mot seksualisert og kjønnsbasert vold i Afghanistan, Palestina, Colombia, Nigeria og Sør-Sudan. I de tre sistnevnte landene har fokus vært på seksualisert og kjønnsbasert vold brukt som våpen av regjeringssoldater, milts, væpna opprørsgrupper og voldelige ekstremister.

Norge støtter blant annet fredsprisvinner Denis Mukwege og hans arbeid for kvinner som blir utsatt for seksualisert vold i den brutale borgerkrigen i østlige Kongo gjennom Kirkens Nødhjelp.

Fredsbygging

Kvinner og jenter som opplever seksualisert og kjønnsbasert vold i konfliktsituasjoner er ikke kun ofre, men overlevende og viktige ressurser. Kvinner som har overlevd overgrep er viktige stemmer i blant annet fredsprosesser.

Fredsprosessen i Colombia, der Norge var med som tilrettelegger, er et eksempel på en prosess der kvinner og ofre for seksuell og kjønnsbasert vold deltok. Kvinnenes retur til vanlige liv gjennom nye inntektskilder og tilgang til skole er blant tiltakene som er støttet gjennom FN.

I Sør-Sudan blir kunnskap om kvinners erfaring med seksuell og kjønnsbasert vold formidlet i fredsprosesser. Partnerskap er etablert med organisasjoner som følger opp ofre, inkludert forebygging av og respons på seksuell og kjønnsbasert vold.

Reintegrering av ofre

Norad støtter organisasjoner i det sivile samfunnet og FNs arbeid for at kvinner og jenter i Nigeria som har vært bortført av Boko Haram reintegreres i lokalsamfunn. Jentene opplever ofte å bli avvist av sine egne på grunn av tilknytningen til terrororganisasjonen.

Mange av dem har også fått barn som følge av overgrep, noe som ytterligere forsterker stigmaet. Organisasjonene bidrar med psykososial støtte og innsats for reintegrering og lokal forsoning, og sørger for at deres historier blir hørt.

Prioritert i humanitær innsats

Målrettede humanitære tiltak for å forebygge og reagere på seksuell og kjønnsbasert vold økte fra 114 millioner kroner i 2016 til 150 millioner kroner i 2017.

Humanitær støtte gjennom FNs befolkningsfond (UNFPA) økte med 130 prosent fra 2016-2017. Det ble arbeidet for å styrke responsen på konfliktrelatert seksuell vold, gjennom forebyggende tiltak og tjenesteyting.

I 2017 brukte Norge totalt cirka to milliarder kroner til kvinnerelaterte prosjekter i land i konflikt og fredsbygging. En stor andel av pengene går til bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold i krig og væpnet konflikt.

Publisert 07.12.2018
Sist oppdatert 07.12.2018