Økt strategisk innretning på sivilsamfunnsarbeidet

Norads avdeling for sivilt samfunn reorganiseres. Målet er bedre samordning, større faglig dialog med organisasjonene og mer konsentrert oppfølging av en omfattende portefølje.

Endringene trer i kraft fra 1. september 2018. Da utvider avdelingen fra to til tre seksjoner.

Den nye inndelingen vil ikke medføre føringer på hvilke faglige områder organisasjonene arbeider med. Avtaler over kapittelpost 160.70 - sivilt samfunn vil fordeles på alle seksjonene, som alle vil ha ansvar for organisasjoner av ulik størrelse, både norske som internasjonale.

Der omorganiseringen fører til skifte av saksbehandler, vil organisasjonene bli informert om dette individuelt.

Tre seksjoner

Seksjon for sivilt samfunn, utdanning, helse og samordning av brede avtaler skal primært dekke avtaler innenfor utdanning og helse, med unntak av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Videre skal seksjonen følge opp avtaler med organisasjoner som også mottar regionale midler og humanitære midler fra Utenriksdepartementet, og dermed krever stor grad av samordning. Seksjonsleder er Fredrikke Kilander.

– Gjennom denne organiseringen vil vi styrke samarbeidet i forvaltningen av utviklingsbistand og humanitær innsats, i tråd med strategi for norsk humanitær politikk. En stor del av utviklingsbistanden til sivilt samfunn er øremerket arbeid med barn og unges rett til utdanning, spesielt i konfliktområder, sier Kilander.

Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati skal primært dekke avtaler knyttet til kvinners rettigheter og likestilling, inkluderende fredsarbeid, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), ytringsfrihet og styrking av rettighetene til sårbare grupper som personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTI, tros- og livssynsminoriteters rettigheter, samt demokratiutvikling, og informasjon- og påvirkningsarbeid.

Nyansatt seksjonsleder er Knut Nyfløt.

- Bærekraftsmålenes prinsipp om at ingen skal utelates forutsetter en rettighetstilnærming og at alle sårbare grupper inkluderes i utviklingen. Den nye seksjonen samler målrettet innsats til sivilt samfunn på rettighetsfeltet og vi håper dette vil styrke vår kompetanse, merverdi og strategiske planlegging innenfor temaene, sier Nyfløt.

Seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer skal dekke avtaler knyttet til naturressursforvaltning, bærekraftige forsyningskjeder og kapitalstrømmer.

Dette inkluderer sivilsamfunnsporteføljer knyttet til regjeringens satsinger innen klima- og skog, landbruk og matsikkerhet, olje for utvikling, fisk for utvikling samt skatt og kapitalflukt. Seksjonsleder er Inger Brodal.
 
- Bærekraftig naturressursforvaltning er en forutsetning for å oppnå bærekraftsmålene. I tillegg må utvinning og bruk av naturressurser komme befolkningen til gode, og her er sivilt samfunn viktig for å fremme transparens og befolkningens mulighet til å påvirke hvordan offentlige ressurser samles inn og fordeles. Gjennom å samle disse tematikkene i én seksjon håper jeg at vi kan lykkes i å styrke innsatsen ytterligere, sier Brodal.

 

Publisert 03.09.2018
Sist oppdatert 04.09.2018