Makerere-universitetet i Uganda, et av flere universiteter som samarbeider med likesinnede partnere i Norge.
Foto: Marianne Haugh / Norad

Partnerskap - viktig for samarbeid med universiteter og høgskoler

Universiteter i utviklingsland koordinerer partnerskapene med norske universiteter og høgskoler. Det vurderes som et viktig grep for å sikre eierskap til prosjektene i NORHED-programmet, ifølge midtveisgjennomgangen.

NORHED-programmet som ble etablert i 2012 skal bidra til kapasitetsbygging hos universiteter i fattige land. Dette skjer i partnerskap med norske universiteter og høgskoler.

Midtveisgjennomgangen av de nåværende prosjektene viser at NORHED bidrar til at direkteavtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i sør ivaretar samarbeidspartnernes prioriteringer og behov.

Partnerskap

NORHEDs partnerskapsmodell baserer seg på samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og lav- og mellominntektsland, eller disse landene imellom. Det bidrar til å fremme både kapasitetsbygging og –utveksling mellom partene.

Ifølge rapporten er partnerskapet og det regionale aspektet en styrke spesielt for svakere institusjoner, og institusjoner i en sårbar situasjon, som for eksempel Universitetet i Juba i Sør-Sudan.

Gjennom regionalt partnerskap har prosjektene kunne flytte studenter og aktiviteter, som feltarbeid for forskning, etter behov. Dette har bidratt til å opprettholde aktiviteter som ellers ville være vanskelig i land som Sør Sudan.

Videre trekker rapporten frem norske universiteter og høgskolers deltagelse som viktig for kunnskapsoverføring og -deling. I mange av partnerskapene har norske partnere en mentorrolle. 

Kapasitetsbygging

Rapporten understreker at det ikke finnes en one-size-fits-all modell for kapasitetsbygging av høyere utdanningsinstitusjoner. Prosjektene i NORHED-programmet kan primært kategoriseres under to typer kapasitetsbyggingsmodeller.

Den ene kategorien omtales som «basic» kapasitetsbygging, hvor hovedfokus er mer innadrettet i institusjonen for å styrke nødvendig kapasitet ved partnerinstitusjon med svake systemer. Den andre kategorien består av prosjekter hvor fokus er mer utadrettet, med slagkraft utover institusjonen og med potensiale for en bredere samfunnsendring.

Rapporten vektlegger at Norad i en eventuell ny fase av programmet må ta stilling til innretning og hvorvidt en to-fase tilnærming vil være hensiktsmessig, hvor det gis rom for nye partnerskap og partnerinstitusjoner i en tidlig fase av kapasitetsbygging, men også mer «modne» partnerskap med større forutsetninger for kapasitetsbygging og bredere samfunnsendring.  

Bærekraftsmålene

NORHED programmet ble lansert før bærekraftsmålene (SDG) ble vedtatt. Rapporten viser likevel at NORHED har høy relevans til FNs bærekraftsmål.

Hele NORHED-porteføljen er knyttet til et eller flere av målene. Målene for god utdanning (mål 4), likestilling mellom kjønnene (mål 5) og samarbeid for målene (mål 17) er gjengangere i NORHED-prosjektene.

Publisert 08.03.2018
Sist oppdatert 08.03.2018