Arendalsuka - Hav for utvikling
Debattmøte om bærekraftige hav under Arendalsuka. Fra venstre Vidar Helgesen, Peter Thomson, Erna Solberg, Sissel Rogne og Jon Lomøy.
Foto: Marte Lid

Bærekraftige hav er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene

Hvordan sikrer vi bærekraftige hav? Det var det sentrale spørsmålet statsminister Erna Solberg og FNs spesialutsending for hav, ambassadør Peter Thomson, drøftet under Norads paneldebatt i Arendal.
- Hvordan vi forvalter havene er avgjørende for å nå mange av bærekraftsmålene, fastslo statsministeren.
 
Erna Solberg la vekt på at hvis vi forvalter havet klokt, så vil havet hjelpe oss med å redusere fattigdom, øke velstanden for fattige land og bygge en sunn blå økonomi.
 
– Havene trues blant annet gjennomglobale klimaendringer, marin forsøpling og forurensing, overfiske, gyteområder som forsvinner og at det genetiske mangfoldet reduseres. Vi må jobbe sammen for å bekjempe det som truer en bærekraftig utvikling av havene.  Det var derfor jeg tok initiativ til å etablere Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, fortalte statsministeren til en fullsatt sal.
 
Høynivåpanelet ledes av Solberg selv og samler statsledere fra alle kontinenter, blant annet presidentene fra Mexico, Indonesia, Ghana, Kenya og Chile samt statsministrene fra Japan og Australia.
 
Under høynivåpanelet jobber mange av verdens ledende forskere med å presentere underlag for en rapport og et veikart for handling. Det skal fremlegges og vedtas av medlemmene på en høynivåkonferansen i Lisboa i juni 2020.
 

Internasjonale fremgang

 
FNs spesialsutsening for hav, Peter Thomson, understreket at mange flere land enn tidligere nå har aktiviteter rettet mot å redde havet og at det er en mye større forståelse nå en tidligere når det gjelder havets betydning for menneskeheten.
 
- Det viktigste vi kan gjøre fremover, er å finne den rette balansen mellom bevaring og bærekraftig produksjon av havressursene. Da må vi forholde oss til hele spekteret av ressurser som finnes, fra offshore energi og fiske, til de genetiske ressursene havet besitter.
 
Peter Thomson selv er fra øystaten Fiji. Det var der hans engasjement for hav ble tent, blant annet gjennom å observere endringene havet gjennomgikk.
 
– Vi visste at havene var i dårlig forfatning. Arter som alltid hadde vært der forsvant fordi vannet ble for varmt. Forskere fortalte oss at det var mindre og mindre oksygen i havet. Når du kommer fra et øyland, er du totalt avhengig av havet. Det som skjedde var sterkt alarmerende.
 
Thomson gav Norge honnør for den rollen statsminister Solberg spiller i å trekke det internasjonale samfunnets oppmerksomhet mot havproblematikken og for koordinert bistand gjennom programmer som Fisk for utvikling og Marin forsøpling.
 
Thomson understreket betydningen av å nå bærekraftsmål 14, som handler om livet under vann og vårt ansvar for å bevare og bruke marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
 
- Havet gir menneskeheten så mye. Et dødt hav betyr i realiteten en død planet. Oksygenet i annet hvert åndedrag kommer fra havet.  Havet rommer selve livet. Det er derfor det er så viktig.
 
Statsråd og KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad, berømmet Thomson for så direkte å knytte bærekraftsmål 14 mot de andre bærekraftsmålene. – Skal  vi nå bærekraftsmålene og utrydde fattigdommen i verden, er vi helt avhengig av å se nettopp denne sammenhengen.
 
Ropstad refererte videre til FNs generalsekretær som minner oss på et vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som kan gjøre slutt på klimakrisen.
 
Havforskningsinstituttets (HFI) direktør Sissel Rogne snakket i det samme panelet om betydningen av forskning og kunnskap for å gjøre de rette grepene og videre at Norge har kunnskap og kompetanse til støtte fattige land i å utvikle bærekraftige bestander, hindre ulovlig fiske og bistå i bærekraftig utnyttelse av verdenshavene.
 
Norads direktør, Jon Lomøy, oppsummerte debatten med at Norge har alle forutsetninger for å ta en internasjonal lederrolle innen hav.
 
– Vår erfaring er at for å få det til må tre faktorer være på plass: Det må være et tydelig politisk lederskap, man må ha kunnskap og kompetanse, og man må ha de ressursene som kreves. Det politiske lederskapet har vi sett her i dag, vi har både sterke fagmiljøer og erfaring fra fiskeriforvaltning, og vi har ressurser til å forsterke innsatsen for bærekraftige hav.
 
Statsminister Solberg annonserte under møtet at et nytt program vil bli presentert i oktober; Hav for utvikling. Programmet er under utvikling i Utenriksdepartementet, og skal forvaltes av Norad.
 

Publisert 16.08.2019
Sist oppdatert 16.08.2019