Innspill ønskes: Gjennomgang av egenandeler for sivilt samfunn

Norad gjennomfører en gjennomgang av ordningen med egenandeler på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Innspill fra sivilt samfunn sendes Norad skriftlig innen 29. mars.

Målet med gjennomgangen er å se hvordan ordningen med egenandeler kan praktiseres på best måte. Gjennomgangen vil ha hovedvekt på kapittelpost 170.70 – sivilt samfunn. Derfor ønsker Norad innspill fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Norad vil utarbeide et helhetlig forslag til politisk ledelse. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av mai 2019. Derfor ber vi nå i første omgang om skriftlige innspill innen 29.mars.

Bakgrunn

Egenandelen har en lang forhistorie. Den har blitt vurdert som viktig for å sikre at sivilt samfunn har folkelig forankring, selv om det ikke er en automatikk i dette. Egenandelen bidrar også til at aktører ikke kun finansieres av staten. Mange organisasjoner bruker faddere og faste givere inn i arbeidet sitt, for eksempel i kampanjer eller frivillig arbeid. På den måten utvides organisasjonens arbeid.

Egenandel bidrar også til mer robuste organisasjoner. Med egenandelen blir organisasjoner mindre sårbare ved ekstra kostnader, som for eksempel tilbakebetaling etter varslingssaker. Egenandelen gir rom for nødvendig innovasjon og risikotiltak.

Strukturelle endringer

I dag er det stor variasjon i størrelsen på egenandelen for Norads partnere på sivilsamfunnsposten. Andelen for Norad-støttede tiltak varierer fra 10 prosent opp mot 50 prosent. Høyere egenandel er et bidrag til «katalytisk bistand», der organisasjonenes og Norads bidrag legges sammen.

Norad har i flere år arbeidet for at det skal stilles samme krav til alle norske organisasjoner. Likevel har Norad tidvis gitt utvalgte grupper unntak fra kravet om egenandel ved tildeling av bistandsmidler.

Norad ønsker å se om det er rom for strukturelle endringer – uten å skape mer byråkrati, da vi ser at noen organisasjoner har utfordringer med å nå 10 prosent i egenandel.

Innspill

For å vurdere om innretning med egenandel er godt nok tilpasset dagens utfordringer og muligheter for å nå bærekraftsmålene, ønsker Norad innspill fra sivilt samfunn.

Vi ber om skriftlige innspill innen fredag 29. mars. Vi ber om at organisasjoner som ønsker å komme med innspill, tar utgangspunkt i spørsmålene nedenfor og velger ut de som oppfattes som relevante av organisasjonen.

Innspillene skal sendes via e-post til SIVSA.NORAD-Post@norad.no med kopi til hildegunn.tobiassen@norad.no.

Norad ønsker svar på følgende spørsmål

Velg ut de spørsmålene som oppleves som relevante for deres organisasjon

  • Vurderer dere folkelig forankring i Norge som fortsatt relevant i vurderinger av sivilsamfunnspartnere?

  • Hvilke konsekvenser ser dere av en redusert vekt på folkelig forankring? 

  • Har dere alternative forslag til hvordan folkelig forankring i Norge kan sikres?

  • Har deres organisasjon hatt problemer med å oppfyllet kravet om 10 prosent egenandel? Hva er bakgrunnen for at dette har vært vanskelig?

  • Gjør kravet om egenandel under kap.post 170.70 det mindre attraktivt å søke om støtte under denne ordningen? I hvilken grad bidrar kravet til at det søkes om støtte fra andre ordninger uten krav til egenandel?

  • Hvordan håndterer organisasjonen ulike egenandelskrav over ulike ordninger (dersom relevant)?

  • Er det tematiske områder eller type organisasjoner dere vurderer har behov for unntak eller redusert egenandel?

  • Hvordan kan unntak implementeres?

  • Hvordan kan dere og Norad bidra til at bistandsmidlene blir mer katalytiske gjennom å utløse ytterligere ressurser fra andre aktører?
Publisert 13.03.2019
Sist oppdatert 13.03.2019