Regjeringens forslag til statsbudsjett 2020 - økt satsing for sårbare grupper

Regjeringen foreslår å bruke 39,2 milliarder kroner på bistand i 2020.

Det er en økning på 1,4 milliarder fra 2019-budsjettet.

Regjeringen trapper opp arbeidet for å nå bærekraftsmålene og klimainnsats med vekt på bekjempelse av sult og fattigdom. For 2020 er det også foreslått økt satsing særlig på det humanitære feltet og menneskerettigheter, foruten stabilisering av sårbare stater.

Det er et vedtatt mål fra Stortinget at 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) skal brukes på bistand. Med en stadig voksende BNI, øker også bistandsbudsjettet. 

Norads direktør er glad for at Norge opprettholder et høyt bistandsnivå.

- Vi ser frem til å gjennomføre en styrket satsing for særlig sårbare grupper og klimatilpasning innen norsk bistand, sier Jon Lomøy.

Sårbare grupper

I årets budsjett har regjeringen laget en egen budsjettpost for sårbare grupper. Her er det foreslått bevilget 466 millioner kroner for 2020, hvorav 200 millioner er nye satsinger til avskaffelse av moderne slaveri og sårbare grupper gjennom sivilt samfunn.

Til sammen er bevilgningen rettet mot avskaffelse av moderne slaveri (150 millioner kroner), mennesker med funksjonsnedsettelse (260 millioner kroner), og dessuten grupper som er utsatt for å bli smittet av hiv og aids (16 millioner kroner).

- Dersom verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, kan ingen utelates. Dette forutsetter nytenking, politisk vilje og gjennomføringskraft. Det krever at vi setter de svakest stilte først, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i forbindelse med budsjettforslaget.

Støtten til sivilt samfunn styrkes under posten for sårbare grupper med 100 millioner kroner, hvorav 60 millioner kroner til utdanning av mennesker med funksjonsnedsettelse.

266 millioner kroner av postens 466 millioner kroner er flytting fra andre poster. En ekstrabevilgning fra 2019 på 400 millioner kroner over fire år for å styrke innsatsen for personer med funksjonsnedsettelse, inngår i satsingen. Innsatsen kanaliseres gjennom sivilt samfunn.

Klimatilpasning

Klima, miljø og hav er prioritert i utviklingssamarbeidet. Det er foreslått en økning til denne satsingen på om lag 500 millioner kroner, fra 4,7 milliarder kroner i 2019 til 5,2 milliarder i 2020.

Ifølge utviklingsminister Ulstein vil satsingen bidra til å øke den totale norske klimafinansieringen, og bidra til å styrke den viktige innsatsen til klimatilpasning og forebygging, i tråd med forpliktelsene i Parisavtalen.

Regjeringen bevilger 500 millioner kroner til innsatsen for klimatilpasning, forebygging av klimakatastrofer og sult over bistandsbudsjettet. Dette inkluderer 50 millioner kroner til FNs tilpasningsfond, 100 millioner kroner til andre tiltak på området og 200 millioner kroner av økningen på 400 millioner til Det grønne klimafondet (GCF).

Videre er det satt av 50 millioner kroner til bærekraftig bruk av hav relatert til klimatilpasning, forebygging og bekjempelse av sult, og en økning på 100 millioner kroner til matsikkerhet, fisk og landbruk som også inkluderer klimatilpasset landbruk.

Regjeringen viderefører også satsingen på klima- og skoginitiativet (NICFI) med inntil tre milliarder kroner i 2020.

Bistandsbudsjettet omfatter poster fra både Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Se pressemeldinger fra regjeringen.no: 

Publisert 07.10.2019
Sist oppdatert 07.10.2019