Åpning av nytt politikontor i Haiti
Fra åpningen av det siste SGBV-kontoret i Jeremie i 2014. Både politi og sivile representanter for byen var til stede.
Photo: Peter Sandell

Kapasitetsutvikling har gitt profesjonalisering av politiet

Kapasitetsutvikling av politiet på Haiti har bidratt til høyere prioritering av seksualforbrytelser og familievold. Det har også blitt opprettet en spesialisert etterforskningsavdeling for seksualforbrytelser.

Hvor mye

Første fase fra 2010-2014 hadde en kostnadsramme på totalt ti millioner kroner. Andre fase som går frem til 2018 har et budsjett på rundt 5,5 millioner kroner.

 Med norsk støtte ble det åpnet 15 nye politikontorer i Haiti for å etterforske seksualforbrytelser og familievold. 

Hvorfor: Seksuelle overgrep et stort problem

På Haiti er kvinner svært utsatte for seksuelle overgrep. I etterkant av jordskjelvet i 2010 økte problemene. Norge bevilget penger til et prosjekt som skulle øke det nasjonale politiets kapasitet til å bekjempe seksualforbrytelser. Tidsrammen var fire år. Et internasjonalt, spesialisert team ble sendt for å gjennomføre prosjektet.

Resultater: Økt fokus på seksuelle overgrep i politiet

Gjennom arbeidet er det oppnådd en økt strategisk tilnærming til seksuelle overgrep og familievold hos overordnet politiledelse, og det er etablert en ny spesialenhet i politiet. Det ble i tillegg åpnet 15 nye politikontorer øremerket etterforskning av seksualforbrytelser og familievold. Samtlige ti administrative distrikter på Haiti har nå fått tilgang på et slikt kontor.

En evaluering viser at 13 av de 15 kontorene blir brukt etter intensjonen og at kontorene er bemannet av etterforskere som har gjennomført kurs om seksualforbrytelser og familievold. Lokalt politi har fått opplæring i håndtering av seksualforbrytelser, i tillegg har en spesialenhet blitt opprettet. Prosjektet har også samlet deltakere fra hele rettskjeden til seminarer for bedre samhandling.

Det er vanskelig å vurdere om prosjektet har medført noen særlig endring på statistikken over anmeldte saker. Det kan likevel nevnes at i en region er antallet registrerte voldtekter nesten fordoblet fra 2012 til 2015.

I dette distriktet er det utdannet et høyt antall politietterforskere samt at det er etablert et såkalt One-Stop Centre, hvor ofre kan treffe lege og politi i samme lokaler. Lokalene er integrert i en gynekologisk fløy i regionens største sykehus.

Det kan antas at økningen er relatert til et forbedret tilbud for de som har blitt utsatt for overgrep snarere enn at antallet voldtekter har gått opp. I tillegg kan det indikere økt tillit til politiet og at sakene følges opp.

Hva: Opplæring og koordinering

Den første fasen av prosjektet fra 2010 til 2014 fokuserte på grunnivået i Haitis nasjonale politi. Totalt ble 1191 polititjenestemenn og -kvinner gitt et ukeskurs i håndtering av seksualforbrytelser og familievold. Dette tilsvarte rundt ni prosent av de ansatte.

Kursene ble gjennomført med instruktører fra politiskolen og etterforskningsavdelinger. Disse ble i forkant gitt instruktørutdanning. Blant kursdeltakerne var det patruljemannskap, spesialetterforskere og ledere i politiet.

Andre fase av prosjektet avsluttes i 2018 og fokuserer på spesialistnivå og den øverste ledelsen i politiet. Haitis nasjonale politi har utviklet en strategisk plan og handlingsplaner for hvordan politiet skal behandle denne typen saker. Prosjektet har også påvirket ledelsen i Haitis nasjonale politi til å opprette en egen spesialisert etterforskningsavdeling for seksualforbrytelser.

Prosjektet har gjennomført seminarer med deltakere fra hele rettskjeden. Dette har ført til bedre samhandling mellom politi, påtalemyndighet og dommere. Manglende samarbeid har tradisjonelt vært hemmende i det haitiske rettsvesenet.

Alt arbeid er gjort i fellesskap mellom det internasjonale spesialteamet og haitisk politi. Det har vært lagt stor vekt på å identifisere og analysere vertslandets behov. Tiltak som vil være bærekraftige etter at FN trekker seg ut fra Haiti, er prioritert.

Hvem: Politidirektoratet i samarbeid med andre lands politi

Prosjektet er fullfinansiert av Utenriksdepartementet, mens Politidirektoratet sto for gjennomføringen. Samtlige norske teammedlemmer fra 2010 har vært internasjonale politirådgivere valgt ut av Politidirektoratet.

Utenriksdepartementet satte som forutsetning at Norge skulle bidra gjennom en teammodell. Det var den gang en nyskapning som møtte motstand i FN. Siden er den blitt vist til som en foregangsmodell.

Teamet består av politi fra Norge og andre land. Utgangspunktet var at man i en fredsoperasjon skulle oppleve en større gjennomføringsevne med et spesialisert polititeam som rår over egne ressurser. Det var – og er – i sterk kontrast til normalen for utstasjonering av politipersonell i FN hvor politioffiserer blir utstasjonert som del av en nasjonal kontingent. 

Lærdommer: Analyse av lokale behov viktig

Den viktigste lærdommen har vært betydningen av å holde fast ved prinsippet om lokalt eierskap og involvering. Prosjektet har lagt stor vekt på å identifisere og analysere Haitis behov og har i størst mulig grad prioritert tiltak som vil være bærekraftige etter at FNs fredsbevarende styrker og teamet trekker seg ut av Haiti.

Direkte tilgang til eget budsjett har vært viktig for å planlegge arbeidet systematisk og følge opp resultatoppnåelse fra Politidirektoratets side. Utstasjonering av spesialpolititeam anses av Politidirektoratet for å være en viktig del av fremtidens kapasitetsutvikling i samarbeidsland.

Published 10.11.2017
Last updated 10.11.2017

Sources