Programmet «Skatt for utvikling» oppsummerer norsk skattebistand i ny rapport

"Skatt for utvikling" ble etablert i 2011, men Norge hadde da i flere år støttet arbeid med skatt relatert til utviklingsland i ulike sammenhenger. Programmet har som mål å bidra til å få rettferdige og gode skattesystemer i utviklingsland som gjør at landene får økte skatteinntekter.
Fra skatteseminar i Lusaka 2012
Norads direktør Villa Kulild og skattedirektør Berlin Msiska ved Zambias skatteadministrasjon.

- I Norge utgjør skatteinntektene 43 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). For land i Afrika sør for Sahara er andelen kun 14 prosent. Lavinntektsland kan nødvendigvis ikke ha samme skattenivå som høyinntekstland, men det er likevel et stort potensial for økte skatteinntekter i disse landene, sier seniorrådgiver Tanja Ustvedt i Norad.

Økte skatteinntekter fra både bedrifter og privatpersoner vil kunne bidra til å finansiere fellesgoder som helse, utdanning og infrastruktur i utviklingsland. På lang sikt vil inntektene også gjøre landene mindre avhengige av bistand.

Tanja Ustvedt mener det er et fortrinn at skatt for utvikling-programmet jobber med skatt fra flere vinkler som supplerer hverandre: Både gjennom styrking av skattemyndigheter i utviklingslandene, gjennom multinasjonalt samarbeid, forskning og formidling av kunnskap og via støtte til sivilt samfunn.

Hovedvekten av programmet går til styrking av skattemyndigheter i utviklingsland.  Det er spesielt landene Mosambik, Zambia og Tanzania som er omfattet av programmet. 

Skatt for utvikling har videreført det arbeidet som allerede var i gang i disse tre landene. Dette skjer først og fremst gjennom institusjonssamarbeid. Her er det norske skattedirektoratet sentralt.

- Kjernen i samarbeidet er kapasitetsbygging. For eksempel ved at medarbeidere fra den norske skatteetaten deltar sammen med sine zambiske kolleger på skatterevisjoner, forteller Tanja Ustvedt.

Published 22.10.2012
Last updated 16.02.2015