Tilskudd til bistandsprosjekter - Olje for Utvikling (OfU)

Tilskudd til sivilsamfunnsorganisasjoner over OfU-programmet går til å finansiere prosjekter i land som er en del av OfU-programmet.

Norad lyste ut midler til sivilt samfunn i Olje for utvikling-programmet for perioden 2016 til 2018 med søknadsfrist 1. oktober 2015. Se hvilke organisasjoner som fikk støtte: Tildeling til sivilt samfunn i Olje for utvikling programmet 2016-2018

Det overordnede målet med Olje for utvikling-programmet er å redusere fattigdom gjennom økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlig forvaltning av petroleumsressurser.

Hovedtilnærmingen i Olje for utvikling-programmet er kapasitetsutvikling gjennom langsiktig institusjonssamarbeid. For at staten skal forvalte petroleumsressursene til beste for befolkningen er det imidlertid en forutsetning at befolkningen har mulighet til å holde myndighetene ansvarlig. I dette øyemed er støtte til sivilt samfunn spesielt viktig.

Støtten til sivilt samfunn skal bidra til å nå programmets tredje delmål: Partnerlandets myndigheter holdes ansvarlig for forvaltningen av landets petroleumsressurser. Søknadene må derfor vise hvordan prosjektene vil bidra til å nå dette målet. 

Fire tematiske områder

Det er identifisert fire tematiske områder som er spesielt viktig for å nå tredje delmål i Olje for utvikling-programmet. Søkere bes om å tydeliggjøre hvilken, eller hvilke, av de fire tematiske områdene som deres prosjekter faller innenfor:

 • Miljøbeskyttelse
 • Åpenhet rundt inntektsgenerering og -fordeling
 • Lokal deltagelse i beslutningsprosesser
 • Arbeidernes rettigheter

Geografiske prioriteringer

Utlysningen gjelder land der det er inngått bilaterale programavtaler som en del av Olje for utvikling-programmet, i tillegg til Kenya og Myanmar som er til vurdering:

 • Angola
 • Cuba
 • Ghana
 • Irak
 • Kenya
 • Libanon
 • Myanmar
 • Mosambik
 • Sudan
 • Sør-Sudan
 • Tanzania
 • Uganda

Les mer om samarbeidet i de ulike landene det er inngått bilaterale programavtaler i Ofus egne landsider (engelsk)

Hvem kan søke om støtte:

Norad vil prioritere nasjonale sivilsamfunnsaktører i samarbeidslandene i tillegg til norske og internasjonale sivilsamfunnsaktører.

Ordningsregelverket for støtte til sivilt samfunn og demokratiutvikling sammen med målsettinger under kapittel post 165.71 vil ligge til grunn for søknadsbehandlingen.

Skjema som skal benyttes:

Begge skjemaene skal benyttes.