Samlet rapport for gjennomføringen av strategien for Matsikkerhet i et klimaperspektiv (2013-2015)

About the publication

 • Published: February 2017
 • Series: --
 • Type: --
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: --
 • Country:
 • Theme: Primary industry (agriculture fishing forestry), Climate and environment
 • Pages: 40
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-7548-935-5
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

De siste 30 årene har det vært en betydelig reduksjon i antall mennesker som sulter globalt. Fra 1990 til 2015 sank andelen som sultet med 7.7 prosent, noe som innebar at 216 millioner færre mennesker sultet.

Men, den positive utviklingen har ikke vært jevnt fordelt.  Afrika skiller seg ut på grunn av befolkningsøkningen og ujevn vekst i landbruksproduksjonen. Selv om det har vært en prosentvis nedgang i andelen som sulter i Afrika, har antall personer som sulter økt med ca. 50 millioner siden 1990. Verst er situasjonen i Afrika Sør for Sahara. Befolkningsøkning og klimaendringer vil få store konsekvenser for matsikkerhet i Afrika og forblir en utfordring for å nå FNs bærekraftsmål nr.2 om å utrydde sult. 

Strategien for matsikkerhet i et klimaperspektiv ble igangsatt i 2013.  Et sentralt trekk ved gjennomføringen av strategien var at den skulle forankres i afrikanske institusjoner og være langsiktig. Rapporten viser hvordan støtten til matsikkerhet har økt over perioden, men økningen har vært størst til matvare-/nødhjelp. Støtten til landbruksutvikling som en del av klimatilpasning for de mest sårbare gruppene i samfunnet reduseres noe. Samlet utgjorde langsiktig støtte til fisk og landbruk 3.5 % av den totale bistanden i 2015.

Bistand til matsikkerhet involverer en rekke partnerinstitusjoner, sivilt samfunnsaktører, privat sektor og forskningsinstitusjoner hjemme og i samarbeidsland.  Rapporten sammenstiller innsatsen og viser til resultater som er oppnådd i perioden frem til 2016.

Published 23.02.2017
Last updated 23.02.2017