Evalueringsprogrammet 2018-2020

About the publication

 • Published: February 2018
 • Series: Evaluation report
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Commissioned by: --
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 9
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-052-1
 • ISSN: --
Order free paper copy:

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har evalueringsavdelingen et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Avdelingen styres av egen instruks og rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet i avdelingen foregår i tråd med prinsippene beskrevet nedenfor.

Evalueringene skal:

 • gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings og gjennomføringsansvaret
 • gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige metoder og prinsipper
 • søke å belyse relevante problemstillinger
 • fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter og videreutvikling av den virksomheten som evalueres
 • bidra til en konstruktiv og åpen debatt

Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med andre aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker.

Formuleringene i regjeringens meldinger og budsjettproposisjoner til Stortinget har dannet et viktig utgangspunkt for dette arbeidet. Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger.

Programmet og status for de planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider norad.no/evaluering.

Published 27.02.2018
Last updated 27.02.2018