Evalueringsprogrammet 2019-2021

About the publication

 • Published: January 2019
 • Series: Evaluation report
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Commissioned by: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 12
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-069-9
 • ISSN: --
Order free paper copy:

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har evalueringsavdelingen et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Avdelingen styres av egen instruks, og rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet i avdelingen foregår i tråd med prinsippene beskrevet nedenfor.

Evalueringene skal:

 • gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings- og gjennomføringsansvaret
 • gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige normer og standarder
 • søke å belyse relevante problemstillinger
 • fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter og videreutvikling av den virksomheten som evalueres
 • bidra til en konstruktiv og åpen debatt

Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid, samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker.

Formuleringene i regjeringens meldinger og budsjettproposisjoner til Stortinget har dannet et viktig utgangspunkt for dette arbeidet.

Evalueringsprogrammet for perioden 2019-2021 vil videreføre innretningen med fokus på (i) næringsutvikling og jobbskaping og (ii) humanitær bistand og bistand til stater i konflikt og sårbare situasjoner. I tillegg inneholder programmet temaer som betraktes som spesielt relevante, deriblant evalueringer av klima- og miljørettet bistand.

Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger. Programmet og status for planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider norad.no/evaluering

Engelsk versjon av evalueringsprogrammet kommer i løpet av første kvartal 2019. 

Published 30.01.2019
Last updated 05.02.2019