Barn i flyktningleir
Flyktningkrisen i Syria har hatt stor plass på dagsorden, både internasjonalt og i Norge. Nå skal den norske støtten evalueres for å avdekke hva som bør forbedres.
Foto: Liv Marte Nordhaug

Aktuelle temaer preger årets evalueringer

Norsk innsats til den pågående Syria-krisen er blant evalueringene på programmet til evalueringsavdelingen i Norad i 2016.

Konflikten i Syria har eskalert over fem år. Norge lovet nylig ti milliarder kroner til krisen over de neste fire årene. Evalueringen undersøker blant annet om det norske bistandssystemet er godt organisert for å gjøre de riktige valgene i en kompleks og krevende situasjon.

- Årets evalueringsprogram følger opp noe av ideene fra i fjor med å komme tettere på de pågående temaene. Evaluering av støtten til Syria er et godt eksempel på at vi ser på aktuelle problemstillinger, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Fra et uavhengig ståsted, tilfører evalueringer et annet perspektiv på de utfordringene og mulighetene utviklingsforvaltningen står overfor. Målet er å bidra til nødvendige endringer og forbedringer.

- Konklusjonene og anbefalingene fra evalueringen om Syria kan være nyttige i det videre arbeidet i den særdeles vanskelige situasjonen i landet.

Humanitær og langsiktig bistand

Syria-evalueringen er en av femten evalueringer som pågår eller igangsettes i 2016. 

I 2016 kommer evalueringsavdelingen for første gang med egne oversikter for noen av fokuslandene (se faktaboks) for norsk bistand med kunnskap samlet inn fra evalueringer. Disse oppsummeringene vil gå under navnet country evaluation briefs.

Forholdet mellom humanitær og langsiktig bistand skal også vurderes i en separat evaluering. Områder med både akutte og langvarige kriser gir behov for både humanitær hjelp og langsiktig bistand på samme tid. Da løper også risikoen for at ulike initiativer kan dra i ulike retninger.

- Syria-evalueringen kan gi utgangspunkt for å se nærmere på forholdet mellom humanitær innsats og langsiktig bistand generelt. I tillegg til norsk støtte til utdanning i humanitære kriser mer spesielt, sier Bastøe.

Omfattende klimaevaluering

I 2016 kommer også de første evalueringene i den nye følgeevalueringen av regjeringens klima- og skoginitiativ.

- Vi har engasjert et nytt evalueringsteam og vil legge vekt på å frambringe evalueringskunnskap om andre sider av klima- og skoginitiativet enn det som hittil har vært fokusert på. Noe av denne kunnskapen vil bli lagt fram på Oslo Redd Exchange i juni, forteller Bastøe.

Samarbeider med andre evalueringsmiljøer

Evalueringsavdelingen legger også vekt på å samarbeide med andre evalueringsinstitusjoner i det nye programmet.

I et pågående samarbeid med OECD/DAC kartlegges erfaringer rundt ulike modeller for organisering av evalueringer. Gjennom faglig samarbeid med blant annet UNDP og Afrikabanken gjøres det en innsats for å bygge evalueringskapasitet på landnivå og å analysere noen felles problemstillinger.

- Foruten å gi oss forståelse og innsikt i hvordan evalueringsfunksjonene fungerer i disse organisasjonene, gir samarbeidet gode innspill til noen av temaene vi konsentrerer oss om, sier Bastøe.

Nye retningslinjer for evaluering

På tampen av 2015 fikk evalueringsavdelingen en ny instruks. En av endringene er at evalueringsavdelingen skal utarbeide anbefalinger knyttet til hver enkelt evaluering. 

- Hva blir utfordringene for evalueringsavdelingen fremover? 

- Som andre deler av forvaltningen har vi også et forbedringspotensial, ikke minst når det gjelder utforming av gode anbefalinger. Vi er også opptatt av å bli enda bedre når det gjelder formidling av funn, konklusjoner og anbefalinger, sier Bastøe.

Kommunikasjonskanaler

Evalueringsrapportene fra evalueringsavdelingen vil fremover kun bli formidlet i elektronisk form via Norads publikasjonsbase på norad.no.

Det blir også utarbeidet og trykket korte oppsummeringsnotater- kalt evaluation briefs på bakgrunn av evalueringene.

I tillegg fortsetter evalueringsavdelingen å arrangere ulike former for seminarer og møter om evalueringsfunn og anbefalinger.

Publisert 15.02.2016
Sist oppdatert 16.02.2016