Anti-korrupsjon og godt styresett

Norad arbeider for å forebygge, avdekke og forfølge korrupsjon.

Anti-korrupsjonstiltak skal integreres i all sektorstøtte og de enkelte programmer og prosjekter som mottar støtte. For å kunne gjøre det må vi ha kunnskap om korrupsjonen og de maktforhold som finnes i de enkelte land.og ta utgangspunkt i den konteksten bistanden gis i. 

Kampen mot korrupsjon må være en integrert del i arbeidet for bedre styresett for å gi gode resultater. Vi støtter derfor offentlig institusjonsbygging og finansforvaltning i flere bistandsland.

Sammen med gode rutiner og prosedyrer er åpenhet og innsyn helt nødvendig for å kunne avdekke og kontrollere at midler brukes fornuftig til tiltenkte formål. Det vil også bidra til større deltakelse og bedre kunnskap hos alle aktører.

Tilliten til rettssystemet er grunnleggende for å skape tillit til demokratiske prosesser og system. Like viktig som forebygging, er muligheten, kunnskapen og kompetanse til å etterforske korrupsjon og føre saker for retten.

Rettssystemets uavhengighet er fundamentalt for å skape det nødvendige handlingsrom i kampen mot korrupsjon. Kontrollinstitusjoner som riksrevisjon, ombudsmannsordninger og en rekke tilsyn kan – dersom de er uavhengige og får jobbe uten politisk innblanding – være svært viktige.

Tiltak som styrker sivilt samfunns kunnskap og øker deres mulighet til å være i dialog med myndigheter på alle nivåer, er viktig bidrag i kampen mot korrupsjon. Et sivilt samfunn, akademia og en uavhengig presse – som evner å informere, skape debatt og formidle saker av viktighet – er helt nødvendig i utvikling av demokratiske samfunn. 

Norad støtter og samarbeider med flere viktige organisasjoner og institusjoner som bidrar til å sette korrupsjon og styresett på dagsorden i mange land.

Korrupsjon foregår både mellom private aktører og det offentlige, og mellom private aktører. Privat sektor har en viktig rolle i kampen mot korrupsjon fordi korrupsjonen har store økonomiske og finansielle konsekvenser og skaper en skjev konkurransesituasjon. Et initiativ som mottar norsk støtte er Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) som har som formål å bidra til større åpenhet og innsyn i petroleumssektoren.

Norad støtter arbeid på disse områdene gjennom

 • samarbeid med relevante partnere i kampen mot korrupsjon både internasjonalt og på landnivå. Norad gir råd om hvordan internasjonalt lovverk kan legge en ramme for forpliktende samarbeid mellom ulike land innen korrupsjonsbekjempelse. Ved å delta i internasjonale prosesser og konvensjoner følges arbeidet med gjennomføring av forpliktelser.

  FN-konvensjonen på korrupsjon (UNCAC)
  er viktig, og oppfølging på landnivå av gjennomføringen av konvensjonen krever et bredt samarbeid mellom ulike aktøre. FN-konvensjonen er i dag det eneste internasjonale juridiske rammeverk for tilbakeføring av stjålne midler. Mange utviklingsland er i stort behov av faglig bistand for å kunne gjennomføre de forskjellige forpliktelser konvensjonen innebærer.
 • Faglig rådgivning om oppbygging av institusjoner og organisasjoner som arbeider med antikorrupsjon. Dette inkluderer rådgivning rundt oppbygging av antikorrupsjonsinstitusjoner, finansielle enheter, og hvitvaskings- og økokrimenheter i samarbeidsland.
 • For å styrke norsk utviklingssamarbeid bidrar Norad med råd som kan styrke ressursforvaltningen og redusere risiko for korrupsjon, blant annet innenfor initiativer som Olje for Utvikling og regjeringens Skog- og klimasatsning.
 • Norad bidrar til kompetansebygging og overføring av kunnskap om hvordan kampen mot korrupsjon kan føres både i samarbeidsland så vel som internt i Norad og i utenrikstjenesten generelt. Opplæringen bygger på erfaring og kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til utviklingssamarbeidet.

  Opplæringen foregår både som e-læringskurs, forberedende kurs før avreise, og møtepunkter og kurs i de enkelte land. Dette gjøres i stor grad i samarbeid med andre land og gjennom bruk av ressurssenteret for korrupsjon. Her finnes det lett tilgjenglig informasjon og retningslinjer, studier og hjelpemiddel for anti-korrupsjonsarbeid både innenfor land, tema og sektorer.
 • Norad leder et nettverk av korrupsjonsjegere fra rundt 18-20 land. ”Jegerne” kommer hovedsaklig fra etterforsknings- og påtalemyndighetene, og antikorrupsjonsbyråer. Nettverket møtes regelmessig for å utveksle erfaringer, kunnskaper og synspunkter på hva som fungerer i kampen mot korrupsjon. Spesielle tema er preventivt arbeid, etterforskningsteknikker, rettsanmodninger, hvitvasking av stjålne midler, kapitalflukt og tilbakeføring av stjålne midler. Les mer om korrupsjonsjegernettverket.
Publisert 11.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015