Sammendrag

Norges helse- og utdanningsbistand skal først og fremst bidra til å nå fem av FNs åtte tusenårsmål som er satt for 2015. 

Siden målene ble vedtatt i 2000 har myndigheter og partnere i sivilsamfunnet og privat sektor jobbet sammen for å støtte disse målene. Det har vært gjort store fremskritt både innen helse og utdanning og en rekke land er i ferd med å nå flere av tusenårsmålene. Samlet internasjonal innsats har gitt gode resultater.

  1. Flere barn enn noen gang tidligere går på skole. I dag begynner ni av ti barn i utviklingsland i barneskolen.
  2. Jenters skoledeltakelse i barneskolen er økt og jenter og gutter har nesten lik tilgang på skolegang på verdensbasis. Utviklingen er ikke like positiv i alle land.
  3. De tre infeksjonssykdommene som rammer fattige hardest, hiv/aids, malaria og tuberkulose, utgjør en stadig mindre del av verdens totale sykdomsbyrde. Fra 1990 til 2010 ble andelen redusert fra 47 til 35 prosent av den globale sykdomsbyrden, og millioner av menneskeliv er spart.
  4. Bedre helsetjenester og tiltak for barn, som vaksiner og myggnett, har ført til at barnedødeligheten i Afrika er halvert mellom 1990 og 2013. En så rask nedgang i barnedødelighet har ikke skjedd tidligere i historien.
  5. Mødredødeligheten er halvert fra 1990 til 2010. Tusenårsmålet om 75 prosent reduksjon kan ikke nås innen 2015, men nedgangen ventes å akselerere de nærmeste årene. Økte ressurser er mobilisert, blant annet til livsviktige medisiner og utstyr.
  6. Kvalitet er en felles utfordring for det videre arbeidet med helse og utdanning. I skolen er ikke læringsmiljøet og læringsutbyttet for barna godt nok. Økt kvalitet på systemer for helseinformasjon og tjenestelevering er avgjørende for å nå flere med tjenester og å opprettholde de resultatene som er oppnådd.

Eksemplene i denne rapporten beskriver resultater av 27 tiltak i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I alle eksemplene er lærdommer for videre innsats beskrevet. Det er viktig å lære av det som
virker, og ikke minst av det som ikke virker. 

Publisert 10.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015