Kompetanse- og institusjonsbygging har gitt oljeinntekter

Et institusjonelt system med solid eierskap og kompetanse har tiltrukket seg utenlandske investeringer og sikret staten en andel av inntektene fra oljevirksomheten.

Hvorfor: Miljøvennlig energiforvaltning og fattigdomsreduksjon

Hvor mye:

Norsk petroleumsbistand til Mosambik var på totalt 202 millioner kroner i perioden 1981-2005. Mosambik har sammen med
Angola, Bangladesh, og Øst-Timor mottatt mer enn 60 prosent av den norske oljebistanden.

Norge har bistått utviklingsland med kompetanse og institusjonsbygging innen petroleumssektoren i mer enn 30 år. Norge vektlegger overføring av kompetanse slik at utviklingsland kan forvalte petroleumsressursene miljømessig forsvarlig og bidra til varig reduksjon av fattigdom.

Ressurs-, miljø- og finansforvaltning er hovedsatsningsområdene for programmet ”Olje for Utvikling”, som er en overbygning for den norske petroleumsbistanden. Godt styresett er en sentral del av satsningen, og alle land som får støtte blir blant annet oppfordret til å slutte seg til EITI. Verdiskapning gjennom økt lokal sysselsetting, kompetanseoverføring og industriutvikling vil også være en viktig del av programmets arbeid framover.

Resultater: Grunnlag for betydelige framtidige inntekter

Den norske bistanden har vært et vesentlig bidrag til at Mosambik i nær framtid vil kunne få betydelige inntekter fra petroleumsvirksomheten i landet. Et institusjonelt system med solid eierskap og kompetanse er bygget opp. Resultater av arbeidet er blant annet at de nasjonale institusjonene National Hydrocarbon Company og National Petroleum Institute har bygget opp solid kunnskap om petroleumsressurser gjennom seismiske analyser. Tidlig i 1990-årene ble det skrevet kontrakter med en rekke internasjonale oljeselskaper om letevirksomhet og boring av 37 prøvebrønner som grunn lag for geologiske og geofysiske analyser.

Videre har Mosambik med norsk hjelp gjennomført to lisenstildelingsrunder og i 2004 startet landet produksjon av naturgass. Et spesielt viktig norsk bidrag har vært hjelpen til å etablere rutiner for letevirksomhet og produksjon av gass. Dette har tiltrukket seg utenlandske investeringer og samtidig sikret den mosambikanske staten en andel av inntektene gjennom fem prosent produksjonsavgift fra gass og mulighet til 30 prosent andel i produksjonslisensene.

Lærdommer: Bistand har vært mest effektiv i nye oljenasjoner

I 2007 ble det gjennomført en uavhengig evaluering av norsk petroleumsbistand til Angola, Bangladesh, Mosambik og Øst-Timor. Den viser at bistanden har vært mest vellykket der norsk bistand har kommet inn på et tidlig tidspunkt i utviklingen av petroleumsvirksomheten (Mosambik og Øst-Timor), men hatt mindre virking i mer etablerte oljenasjoner (Angola og Bangladesh).

Publisert 01.12.2007
Sist oppdatert 16.02.2015