Vannkraftverk gir mer ren energi

Tronder Power har bygd kraftverk som reduserer strømavbrudd.

Hvorfor: Mangel på private investeringer i ren energi

Til Resultatrapport 2009
Foto: Ken Opprann

Basert på erfaringene med SN Power fikk Norfund i 2008 Trønder Energi med på etableringen av Tronder Power og utbyggingen av vannkraftverket Bugoyevest  i Uganda. Det var da stort behov for strøm til hovednettet, som hadde utkoblinger på mange timer hver dag på grunn av manglende produksjon. Samtidig hadde Uganda problemer med å tiltrekke private investeringer i energisektoren. Som en garanti for investeringen inngikk Tronder Power en avtale med Ugandas elektrisitetsselskap, UECTL, om at de skulle kjøpe all kraften til en fastsatt pris i 25 år. 22 lokalt ansatte står for driften, med støtte fra kollegaer i Trønder Energi.

 

Resultater: Ren energi og økt grunnlag for utenlandske investeringer

Hvor mye:

Norfund har siden etablering blitt tilført kapital årlig over bistandsbudsjettet. Norfund har investert 65 millioner dollar i Bugoye-kraftverket, både egenkapital og lån. Avtalen om kjøp av strøm fra kraftverket ville ikke gi tilstrekkelige inntekter til at investeringen ville lønne seg. Det ble derfor gitt et bidrag på 60 millioner norske kroner fra bistandsbudsjettet i form av et rentefritt lån som skal tilfalle Uganda. Dette utløste gjennomføring av prosjektet.

Kraftverket ble operasjonelt i 2009 og har nå en kapasitet på 13 MW. På investeringstidspunktet utgjorde dette om lag 7 prosent av Ugandas kraftforbruk. I 2011 ble det produsert 82 GWh som er på linje med målsatt produksjon. Norfund beregner at ut fra gjennomsnittlig strømforbruk i Uganda tilsvarer dette strømforbruket til 1,7 millioner mennesker. Dette har ført til færre utkoblinger i hovednettet. Unngåtte klimautslipp er beregnet til 54 000 tonn CO2 i 2011. De unngåtte utslippene gir opphav til inntekter fra karbonkreditter.

Byggingen av kraftverket hadde sosiale konsekvenser for lokalsamfunnet. 33 familier måtte flyttes til nye bosteder, samt at blant annet gravplasser, bikuber og buskap måtte flyttes. Et lokalt råd ble opprettet sammen med lokale myndigheter for å drøfte relokaliseringen og andre sosiale og miljømessige tiltak. Alle familiene som måtte flytte fikk velge nytt bosted selv og fikk ny bolig gratis. I tillegg ble 566 husholdninger kompensert for tap av jord og fikk støtte til å tilpasse seg endrede livsbetingelser. Det ble også opprettet nye helseklinikker, malaria- og hiv/aids-programmer ble igangsatt, lokalbefolkningen fikk tilgang til rent vann og et utdanningsprogram på videregående nivå for kvinner ble startet.

Prosjektet viser at det er mulig å gjennomføre denne type utbygginger i land som Uganda. Selv om Uganda kommer dårlig ut på Transparency Internationals korrupsjons-liste, har ikke korrupsjon blitt påvist i forbindelse med utbyggingen. Derimot har Tronder Power opplevd noen problemer med å få betalt for kraftproduksjonen. Da prisen på øvrig kraft som UECTL kjøpte steg kraftig, stoppet betalingene til Tronder Power og andre kraftleverandører. På det meste hadde selskapet 24 millioner kroner utestående fra UECTL. Krisen ble løst gjennom nødlån fra Norfund og gjennom press fra norske og andre lands myndigheter på Uganda som resulterte i at de 24 millionene ble betalt. Betalingene kommer nå inn i henhold til avtalen. At problemene ble løst, og investeringen nå gir avkastning, kan øke andre selskapers interesse i å investere i store infrastrukturprosjekter i utviklingsland.

Lærdommer: Lokal tilstedeværelse og åpenhet er viktig

Til Resultatrapport 2009
Tronder Power har stått bak utbyggingen av vannkraftverket Bugoye i Uganda.
Foto: Ken Opprann

Tålmodighet, lokal tilstedeværelse og samarbeid med myndigheter og partnere er sentralt. Kraftverket ble ferdigstilt før tiden, men ble dyrere enn planlagt. Erfaringen vil bidra til bedre budsjettering i fremtidige prosjekter.

I utgangspunktet fikk den norske partneren, Trønder Energi, mye positiv oppmerksomhet rundt deres vilje til å investere i et av verdens fattigste land. Men våren 2012 ble selskapet kritisert i lokalpressen i Trøndelag for sitt engasjement i Uganda. Blant annet ble utbyggingen kritisert for å ha fjernet drikkevannskilden til lokalbefolkningen, noe som viste seg å være feil. Det er mange ulike miljøer som engasjerer seg i utviklingsprosjekter der kommersielle interesser spiller inn. Prosjektet viser at det er viktig å holde en åpen og god dialog med både berørte parter og ulike interesseorganisasjoner lokalt og hjemme i Norge.

Kvinneperspektiv i energisatsing

Tradisjonelt har energitiltak fokusert på tekniske snarere enn sosiale dimensjoner ved kraftutbygging. I forbindelse med utbyggingen i Bugoye var det fokus på at tiltaket skulle komme både kvinner og menn til gode. Følgende tiltak ble gjennomført:
• Etablering av bankkonti og skjøte på land til kvinnene som ble berørt av flytting i prosjektet. Dette er en liten revolusjon for de kvinnene det gjelder, i et land der det vanligvis er menn som eier jord, mens kvinner arbeider på jorda.
• Satsing spesielt på rekruttering og utdanning av kvinnelige medarbeidere. Bruk av lokal arbeidskraft var prioritert, og entreprenøren NOREMCO hadde i september 2008 totalt 176 arbeidere hvorav 7 var utenlandske, 124 var fra nærområdet Kasese, og resten ugandere fra andre deler av landet. Av denne arbeidsstyrken var 12 prosent kvinner, noe som er en høy andel på anlegg både i Uganda og Norge. Trønder Power Ltd som driver Bugoye i dag har totalt 22 medarbeidere, alle fra Uganda, hvorav direktøren og seks andre ansatte er kvinner.
• Bedre kvinners helse, hverdag og framtidsutsikter: Prosjektet bygde en fødeklinikk i lokalsamfunnet. I et land der bare 42 prosent av barnefødsler overværes av kvalifisert personell er dette et viktig bidrag til kvinne- og spedbarnshelse. Vannposter ble også bygd, noe som bidrar til å redusere kvinners arbeidsbyrde siden det reduserer tiden brukt til å hente vann. Støtteordninger for utdanning av jenter i lokalsamfunnet ble også etablert.

Les mer om hvordan Norge jobber med kvinneperspektivet i energisatsning her.

Publisert 17.08.2012
Sist oppdatert 16.02.2015