Kraftverk i Liberia
Transformator- og koblingsanlegg under konstruksjon i Monrovia, Liberia. Anlegget fordeler strøm fra Mt. Coffee kraftverket ut på to 66kV kraftlinjer til Monrovia.
Foto: Knut Gakkestad

Liberias viktigste vannkraftverk har blitt gjenoppbygget

Langvarig borgerkrig la Liberia og landets viktigste vannkraftverk i ruiner. Siden 2006 har Norge støttet gjenoppbyggingen av vannkraftverket Mount Coffee.

Hvor mye

Norge har bidratt med 492 millioner kroner til rehabilitering av kraftverket. Dette tilsvarer rundt 20 prosent av de totale kostnadene i gjenoppbyggingen.

Norge har fullfinansiert prosjektlederenheten PIU fra mai 2013 til utløpet av 2017 med 110 millioner kroner.

Inkludert i dette er også delfinansiert opplæring av lokalansatte.

Storstilt bistand til det statlige kraftselskapet Liberia Electricity Corporation (LEC) har bidratt til gjenoppbygging av elektrisitetsforsyningen. En rekke aktører deriblant Norge har vært involvert i gjenoppbyggingen. 

Resultatene vil bare være bærekraftige dersom Liberia selv blir i stand til å drifte og vedlikeholde kraftanlegget og distribusjonsnettet. 

Hvorfor: Vannkraft viktig elektrisitetskilde

Vannkraftverket Mount Coffee ble ødelagt og plyndret under og etter borgerkrigene som herjet Liberia i fra 1989-1996 og 1999-2003. Kompetansen til å drive kraftverket var også borte.

Mount Coffee, også forkortet til Mt Coffee, var Liberias eneste vannkraftverk før borgerkrigen. Da leverte det elektrisitet til 35.000 husholdninger. Kraftverket har ikke vært i drift siden 1990. Befolkningen har vært avhengige av ikke-fornybare energikilder som kull og diesel. I 2017 har fortsatt rundt 90 prosent av befolkningen ikke tilgang til elektrisitet.

Gjenoppbygging av kraftverket har vært et prioritert mål for Liberia og landets president Ellen Sirleaf Johnsen (2005-2017).

I 2011 ble Norge, den tyske utviklingsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) og Den europeiske investeringsbanken (EIB) enige med liberiske myndigheter om å finansiere gjenoppbyggingen. Senere har Millenium Challenge Corporation (MCC) fra USA også bidratt med finansiering.

Resultater: Kraftforsyning for 50.000 kunder

Mt Coffee har blitt gradvis bygget opp. Kraftverket forsyner nå rundt 50.000 kunder. Kundene er i stor grad fattige husholdninger. I tillegg brukes strømmen til offentlige bygninger og gatelys.

Vannkraftverket skal ferdigstilles med fire turbiner og en samlet kapasitet på 88 MW i løpet av 2017. Det vil bli hovedkilden til elektrisitet i Liberia.

En kontraktør vil stå for driften av kraftanlegget de første fem årene. Etter dette vil anlegget driftes av det nasjonale elektrisitetsverket (LEC).

Kraften fra Mount Coffee er relativt billig. Prisen på strøm til kundene vil kunne bli halvert fra rundt 0,50 til om lag 0,25 dollar per kWh. For næringslivet vil det bli mer fordelaktig å bruke billigere og mer stabil strøm fra nettet fremfor å produsere med dieselaggregater som de gjør i dag. Det er forventet en rask økning i nye kunder og i strømforbruket.

Hva: Opplæring av lokalt ansatte

Norge har støttet gjenoppbygging av vannkraftverket Mount Coffee og strømnettet i hovedstaden Monrovia siden 2006.

Rekruttering av liberiere er viktig for opplæring av lokal kompetanse og skal bidra til at kraftverket senere kan ledes av lokale fagpersoner.

Selve byggingen av kraftverket har omfattet rekruttering av mange lokale, hovedsakelig ufaglærte, arbeidere. En god del av dem har gjennom arbeidet fått opplæring som hever kompetansen for framtidige arbeidsoppgaver som maskinkjørere og betongarbeidere.

En utfordring har vært lokale arbeideres erfaring og holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Omfattende oppfølging og opplæring har vært nødvendig også på dette området.

Det er lagt ned betydelig arbeid i rekruttering av personell til prosjektledelse, byggeprosess og til kontraktør som skal drifte kraftverket de første fem årene. Det er mange søkere, og det må gjennomføres omfattende tester for å finne kvalifiserte søkere. Basiskunnskaper må sjekkes da vitnemål kan være falske, eller at utdanningen er av svært dårlig kvalitet. For enkelte stillinger er det krav til kunnskap som er vanskelig å finne i Liberia.

For å gjennomføre selve planleggingen og følge opp anleggsarbeidet er det norske konsulentselskapet Norplan/Multiconsult og tyske Fichtner engasjert.

For å sikre en effektiv planleggings- og byggeprosess finansierte Norge en prosjektlederenhet (PIU) som ivaretar byggherrefunksjonen frem til anlegget er ferdig ved utløpet av 2017. Enheten har bestått av opptil fem internasjonale eksperter og 20 liberiere. PIU har overordnet ansvar for budsjetter, planlegging, kontrakter og bygging av kraftanlegget og kraftledninger.

For å sikre en kompetent drift av kraftverket i oppstarten vil en profesjonell operatør ha ansvaret for å drifte kraftanlegget og bygge lokal kompetanse de første fem årene. Deretter overtar LEC driften selv. En sveitsisk operatør er valgt til dette oppdraget. 18 liberiere skal få opplæring for å kunne sette LEC i stand til selv å drifte anlegget.

Ingeniørstudenter fra tekniske skoler og universitet i Monrovia har også hatt mulighet for korttidspraksis på Mount Coffee-anlegget.

Lærdommer

Generelt svært lavt kompetansenivå som følge av langvarig borgerkrig og manglende utdanning krever at opplæring også må dekke grunnleggende ferdigheter som regning, skriving og lesing. Spesialisert opplæring tar lang tid og krever mye innsats og ressurser.

Profesjonell internasjonal assistanse både i planlegging, bygging og drift av Mount Coffee-kraftverket har vært nødvendig for å sikre en effektiv gjennomføring samtidig som det bygges opp lokal kompetanse gjennom deltaking i alle prosesser. Dette sikrer også bærekraft.

Endelig gjenåpnet Mounct Coffee i Liberia
President Johnson Sirleaf skrur på bryteren på Mount Coffe. Etter 26 år produserer vannkraftverket igjen strøm. Se video fra LEC (engelsk).
Publisert 19.11.2017
Sist oppdatert 21.11.2017