Damanlegg i Bhutan
Fremgangen for energiutviklingen er resultat av enorm innsats fra Bhutans side, med vesentlig bidrag fra Norge.
Foto: Ken Opprann

Vannkraftutbygging har gitt befolkningen strøm

Da Norge og andre givere begynte støtte Bhutans utbygging av vannkraft på 1980-tallet, hadde kun én prosent av befolkningen tilgang til strøm. I 2017 har nær hele befolkningen tilgang. Siden 2007 har Bhutan også eksportert strøm til India.

Hvor mye

Norges bistand til energisektoren i Bhutan i perioden 1988-2016 har vært på 194 millioner kroner (nominell kroneverdi).

Energibistanden fra Norge var i perioden 1990-2013 om lag 18 prosent av den internasjonale energibistanden til Bhutan (eksklusive bistand fra India).

Norge har bistått med rådgivning om utbygging, energirelatert utdanning samt støtte til studier og forundersøkelser. 

Bakgrunn: Enorme vannressurser 

Bhutan er et kongedømme i Himalaya som i mange århundrer var avstengt fra kontakt med omverdenen. Fra 1960-tallet åpnet landet seg gradvis mer, og fra tidlig på 2000-tallet har det vært relativt åpent, og med stadig økende internasjonalt samarbeid.

Bhutan har enorme vannressurser og på 1980-tallet startet Verdensbanken et arbeid med å bygge ut kraftproduksjon i landet. Norge ble etter hvert med i dette samarbeidet og støttet utviklingen av energisektoren i Bhutan.

Den langsiktige bistanden har hjulpet energimyndighetene i Bhutan til å mestre utbyggingen av landets vannressurser på en god måte.

Resultater: Nær hundre prosent elektrifisert

I 2017 er Bhutan nær 100 prosent elektrifisert og landet har langt bedre institusjonell evne og kapasitet enn før til å styre de store kraftverksutbyggingene. Landets fremgang er et resultat av enorm innsats fra Bhutans side, med vesentlig bidrag fra Norge.

Som et resultat av samarbeidet har det også blitt utviklet strategier for utnyttelse av sol-, bio- og vindenergi, samt planer for energieffektivisering i bygninger og industri.

Landet har siden 2007 eksportert strøm. Inntektene fra dette representerer 25 prosent av landets inntekter. Med videre utbygging av energisektoren vil denne inntektskilden sannsynligvis øke.

Tilgang til strøm har bedret livskvaliteten på landsbygda, spesielt for kvinner og studenter, hvor stabil tilgang til lys gir muligheter for å arbeide hjemme på kveldstid. Tjenestetilbudet til butikker og helseklinikker har også blitt utvidet med økt tilgang på strøm.

Det første store resultatet i energisamarbeidet kom i 1993, med utarbeidelse av en nasjonal utbyggingsplan for vannkraftverk og kraftlinjer. Denne oppsummerte vannkraftpotensialet i hele Bhutan og inkluderte planer for 72 enkeltprosjekter.

Norge støttet senere gjennomføring av deler av denne planen, spesielt med detaljplanlegging av ett større vannkraftanlegg, Mangdechhu, midt i Bhutan. De første årene ble planleggingen gjort av norske konsulenter, men senere er dette i hovedsak gjennomført av lokale ansatte. Prosjektet har blitt videreutviklet og utvidet, og er forventet ferdig i 2019 i regi av et indisk-bhutanesisk selskap.

Det norske samarbeidet med Bhutan inkluderte også tidlig-fase-planlegging av 27 andre vannkraftverk.

På grunn av gode resultater, måloppnåelse og norske ønsker om å konsentrere bistand på færre land, fases det bilaterale energisamarbeidet med Bhutan ut etter 2017. Norsk støtte til Bhutans energisektor fortsetter via regionale initiativ og støtte via Asiabanken og Verdensbanken.

Hva: Kapasitetsutvikling innen vannkraft og geofarer

Hovedpilarene i samarbeidet var først opplæring og kapasitetsutvikling for myndighetene innen vannkraft og geofarer. Dette har vært gjennomført ved formell utdannelse og videreopplæring.

23 personer har fått mastergrader innen energi, utført ved universiteter i Norge og i andre land. Det er gitt støtte til deltakelse for fagpersoner på 467 kortere energirelaterte kurs.

Norske konsulenter bidro i de første fasene av samarbeidet med planlegging av store vannkraftverk. Senere ble samarbeidet utvidet til også å inkludere rådgivning knyttet til andre fornybare energikilder enn vannkraft (sol-, bio- og vind-energi) og energieffektivisering.

I 2000 ønsket Bhutan å opprette et faglig samarbeid med Norges vassdrags- og energiverk (NVE) for å definere rammebetingelsene for energi, spesielt med hensyn til utvikling av retningslinjer for regulering av energisektoren. NVE har vært en støttespiller for myndighetene i Bhutan i disse prosessene, og bidratt med rådgivning for utvikling av lover og forskrifter.

NVE har bidratt med opplæring innen hydrologi, flomvarsling og isbre-målinger. Det har blitt laget veiledere for elektrisitet- og damsikkerhet. Siden 2000 har sektoren blitt regulert, med etablering statlige kraftselskaper, et nettselskap, og en uavhengig regulator.

I 2000 ble hovedveien mellom hovedstaden Thimphu og India sperret av et stort ras. Slike ras er vanlige i Bhutan; med ung geologi, svakt fjell, bratte fjellskråninger og kraftig styrtregn. Etter dette ønsket Bhutan støtte fra Norge innen geofarer, og Norges geotekniske institutt (NGI) ble involvert for å utvikle lokal kompetanse innen geotekniske undersøkelser.

NGI har gitt opplæring i bruk av teknologi for geotekniske undersøkelser, spesielt for bygging av vannkraft, tunneler og veier. Et delprosjekt i NGI-samarbeidet har vært en forstudie for å bygge en tunnel mellom byene Thimphu og Wangdue, som vil halvere distansen og redusere kjøretiden til om lag en tredjedel av dagens.

Hvem: Bredt samarbeid

Lokale samarbeidspartnere har vært Bhutans energidepartement og dets underliggende etater. Senere ble samarbeidet utvidet til det nasjonale nettselskapet, regulatoren (tilsvarende myndighet som NVE), og det nasjonale strømselskapet. Fra Norge har NVE og NGI vært sentrale, i tillegg til Norconsult, Multiconsult, Utenriksdepartementet, Norad og ambassaden i New Delhi. Andre sentrale aktører og givere på energiområdet har vært India, Asiabanken (ADB), Japan og Østerrike, samt Nederland og Danmark tidligere i prosessen.

Vannkraftverk i Bhutan
Bhutan: Alle skal ha råd til strøm
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har vært sentral støttespiller for bhutanske myndigheter og bidratt med utvikling av lover og forskrifter. Se flere filmer fra NVE.
Publisert 31.10.2017
Sist oppdatert 02.11.2017