Fiskerikriminalitet og ulovlig fiske

Ulovlig fiske hemmer utvikling og er ofte knyttet til andre former for kriminalitet.

Det foregår et betydelig ulovlig, uregistrert og urapportert (UUU) fiske på verdensbasis.

Fisken som fanges fraktes ofte langt fra havområdene hvor de er fanget. De ender opp i havner hvor lokale myndigheter ikke har kunnskap om forvaltningen av fisken. Myndighetene mangler også mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget. 

UUU-operasjoner

Det bør skilles mellom flere typer forhold av UUU:

  • Den nasjonale småskala-flåten som ofte opererer uten bestemmelser om reguleringer av bestandene. Staten har ofte ikke klare rapporteringsplikter eller rutiner på plass.
  • Den nasjonale flåten som opererer utover de lisenser som er gitt. Eksporterer fisk/skalldyr gjennom ikke-kontrollerbare mellomledd etc.
  • Utenlandsk fiskeflåte som opererer i landet/regionen uten lisens fra de rette myndigheter. Inngår som regel i internasjonalt velorganisert kriminalitet.

Det er de to sistnevnte som er i fokus i verden i dag. Disse operasjonene foregår ofte i kombinasjon med andre kriminelle forhold.

Hvorvidt operasjonene er kriminelle avhenger av nasjonal straffelovgivning. Overtredelser av regelverk på fiskeri håndteres i hovedsak av fiskeriadministrasjonene. I tilfeller av ‘kriminelle’ forhold må politiet inn. Landenes regelverk er ofte ikke oppdatert på disse nye internasjonalt organiserte kriminelle forholdene

Hemmer samfunnsutvikling

Verdien av ulovlig fiske er estimert til å utgjøre opp til 23 milliarder amerikanske dollar årlig. Det utgjør om lag 15 prosent av verdens fiskefangster.

UUU fører til at særlig utviklingsland taper mye. Det går utover matsikkerheten og levekårene for kystbefolkningen. Det går også på bekostning av skatteinngang og eksportinntekter.

UUU reduserer tilgangen til fiskeressurser for senere generasjoner. Det bidrar også til manglende ressursforvaltning i mange land.

Sistnevnte skyldes at nasjonalstatene grunnet ulovlig fiske ikke har full informasjon om ressursuttaket. Dermed kan de ikke forvalte ressursene på en god måte.

Miljøødeleggelser

Det er både miljømessige og samfunnsøkonomiske grunner til at arbeidet mot UUU bør intensiveres.

UUU skaper problemer for det biologiske mangfoldet på det åpne hav og i sårbare kystområder.

Det gir også andre negative miljøpåvirkninger i disse områdene. 

Kombineres med annen kriminalitet

Ulovlig fiske drevet av andre lands flåter kombineres ofte med blant annet menneskehandel/slaveri. Det forekommer også ofte og brudd på internasjonale konvensjoner om arbeid til sjøs og innen fiskeri (ILO).

ILOs rapport på Caught at sea: Forced labour and trafficking in fisheries  gir mer innsikt i slike forhold til sjøs.

Kapitalflukt, korrupsjon og narkotikahandel er også funnet knyttet til ulovlig fiske.

Internasjonalt politiarbeid

Norge regnes for å være ett av de landene som er kommet lengst i arbeidet mot fiskerikriminalitet og ulovlig fiske i våre egne farvann. Norge har en egeninteresse i å samarbeide med andre kyststater. Det er essensielt for å bekjempe fiskerikriminalitet og ulovlig fiske.

Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon (INTERPOL) er den største mellomstatlige organisasjonen utenom FN, med 190 medlemsland. Organisasjonen har besluttet å styrke sitt arbeid mot ulovlig fiske. De får støtte av blant annet Norad til dette.

Samarbeidet startet høsten 2013. Det vil fortsette i flere år framover.

INTERPOL har etablert en arbeidsgruppe mot fiskerikriminalitet.

Kripos er hovedkontakt for INTERPOL i Norge. Fiskeriforvaltningens analysenettverk mot ulovlig fiske i Norge (FFA) har sekretariat i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). De er den norske partneren til INTERPOL i Norads avtale med INTERPOL.

FFA vil bidra til kapasitetsbygging i utviklingsland og i konkrete operasjoner der utviklingsland trenger assistanse, i samarbeid med INTERPOL.

Stop Illegal Fishing er en ikke-statlig organisasjon med base i det sørlige Afrika. De bidrar til informasjon om ulovlig fiske, og til koordinering mellom landene i Afrika. I Liberia sørget de for at en sørkoreansk tråler ble arrestert og siktet for å bryte med liberiske fiskerilover.

Hva gjør Norge?

Norge bistår både multilateralt og bilateralt på dette området, gjennom:

  • å styrke INTERPOL og norsk partner (det norske analysenettverket mot UUU) i samarbeidet med utviklingslands behov for å bygge egen kapasitet og kompetanse generelt og i helt konkrete operasjoner. Indonesia er ett av landene som vil nyte godt av dette.
  • støtte til analyse og dokumentasjon av ulovlig fiske samt faglig samarbeid med land og regionale fiskeriorganisasjoner i Vest-Afrika, som er et av områdene med omfattende ulovlig fiske, gjennom avtale med Trygg Mat Tracking (TMT), en norsk stiftelse.
  • støtte til andre organisasjoner som brukes av FFA, norsk partner til INTERPOL, og TMT, er Stop Illegal Fishing, en stiftelse under NEPAD/Afrika, som gjennom lukket nettside gir anledning for land i Øst-Afrika å informere og kommunisere om ulovlig fiske (Fish-i-Africa). 
  • faglig bistand og finansiering av operasjoner i enkeltland (tidligere Namibia og Mosambik, og tidvis Tanzania).
  • støtte til FAO i implementering av den internasjonale avtalen om havnestatskontroll mot ulovlig fiske. http://www.fao.org/fishery/psm/en

Les mer om norsk fiskeribistand i 2014

Global innsats for å stoppe svart fiske

Internasjonalt arbeides det mot ulovlig fiske og fiskerikriminalitet.

Flere FN-organisasjoner har, med grunnlag i sine mandat og med støtte fra sine medlemsland, bidratt til internasjonale konvensjoner og avtaler, til resolusjoner og til internasjonale aksjonsplaner og retningslinjer der dette arbeidet står i fokus:

FN

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Den sistnevnte ventes å få stor betydning i arbeidet mot ulovlig fiske i relasjon til fiskeriforvaltning.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), har diverse utredninger og egen seksjon i arbeidet mot fiskerikriminalitet, spesielt det som er knyttet opp mot annen kriminalitet, jobber spesielt med gjennomføring av UNTOC og UNCAC, samt resolusjoner avgitt mot fiskerikriminalitet,

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO)

FNs organisasjoner bidrar til det internasjonale normative arbeidet, og kan bistå enkeltland på policy og lovgivningsområdet.

Andre relevante multilaterale/globale organisasjoner er den internasjonal organisasjon for migrasjon (IOM) og den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF).

Publisert 23.12.2015
Sist oppdatert 18.01.2016