Menneskerettighetsindikatorer i utviklingssamarbeidet

Det er utviklet nyttige kvantitative og kvalitative indikatorer til bruk i arbeidet med å vurdere i hvilken grad menneskerettighetsforpliktelsene respekteres, beskyttes og innfris.

Følgende type indikatorer benyttes ofte i gjennomganger av menneskerettslige resultater: 

  1. Strukturelle indikatorer – hva har staten gjort for inkorporere menneskerettighetsforpliktelsene lovverket?
  2. Prosessindikatorer – hvilke tiltak har staten gjennomført for å oppfylle forpliktelsene?
  3. Resultatindikatorer – hva er resultatene av disse tiltakene?

Et internasjonalt kjent resultatrammeverk er FNs Human Rights Indicators, a Guide to Measurement and Implementation, fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. 

Guiden, som beskriver det begrepsmessige og metodologiske rammeverket for menneskerettighetsindikatorer, anbefales av internasjonale og nasjonale menneskerettighetsmekanismer og benyttes av et økende antall aktører, statlige og ikke-statlige.

Publisert 11.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015