Norge samarbeider med en rekke land. I 2019 er bistanden konsentrert om 14 land.
Foto: Ken Opprann

Olje for utvikling

Olje for utvikling (Ofu) bistår samarbeidsland med å forvalte olje- og gassressurser på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd, basert på norske erfaringer.

For mer informasjon om Ofu-programmet, se programmets engelske nettside.

Olje og gass spiller i dag en viktig rolle for mange utviklingsland ettersom tilgangen på petroleumsressurser kan representere en viktig inntektskilde for landet. Om forekomstene forvaltes forsvarlig, kan de også stimulere til økonomisk og sosial utvikling.

Det har i mange tilfeller vist seg vanskelig å konvertere olje til velferd for befolkningen, og mange utviklingsland er fanget i «ressursforbannelsen».

Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med andre land gjennom Ofu-programmet.

Bakgrunn

Da Ofu-programmet ble etablert i 2005 hadde Norge allerede i flere tiår bidratt med kompetanseoverføring innen petroleumsforvaltning til utviklingsland. Dette arbeidet ble betydelig trappet opp og utvidet gjennom Ofu-programmet. Programmet bygger på en helhetlig organisering og rammeverk for petroleumssektoren og inkluderer ressurs-, finans-, sikkerhets- og miljøforvaltning, i tillegg til støtte til sivilt samfunn, media og parliament.

I 2019 samarbeider Ofu-programmet med 14 land.

Mål

Programmets operative målsetting er: «økonomisk, sosialt og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland, som ivaretar hensynet til kommende generasjoner.»

Det er definert tre delmål som samlet skal bidra til den forsvarlige forvaltningen:

  1. Partnerlandets myndigheter har etablert lovverk og andre rammebetingelser for petroleumsforvaltningen

  2. Partnerlandets myndigheter forvalter petroleumsressursene i tråd med sitt mandat

  3. Partnerlandets myndigheter praktiserer åpenhet i forvaltningen av petroleumsressursene, og befolkningen holder myndighetene ansvarlige

Delmål 1, i kortversjon «lovverk og andre rammebetingelser» innebærer at det politiske, juridiske og forvaltningsmessige rammeverket som klargjør mål, roller og ansvar i sektoren er på plass, delmål 2, «kapasitet i forvaltningen» innebærer at institusjonene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og faktisk gjennomfører sine oppgaver i tråd med rammebetingelsene for sektoren, mens delmål 3, «åpenhet og ansvarliggjøring» innebærer at myndighetene legger til rette for en opplyst offentlig debatt, og at befolkningen – gjennom sivilsamfunnsaktører, medier og folkevalgte representanter, holder myndighetene ansvarlig for forvaltningen av ressursene.

Redusert fattigdom er det langsiktige målet. Dersom Ofu-programmet oppnår resultater knyttet til det operative målet om økonomisk, sosialt og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressursene, kan dette være et viktig bidrag til fattigdomsreduksjon i et land.

Innhold

Faginnholdet i Ofus landprogrammer er tett knyttet til de norske fagdepartementenes ansvarsområder på norsk sokkel. Innholdet kan deles inn i fire hovedkomponenter: ressurs, miljø, sikkerhet og finans. 

Programmet tar hensyn til det enkelte samarbeidslands behov, hva andre givere gjør, og om relevant norsk kompetanse er tilgjengelig.

Kapasitetsutvikling

Ofu bistår samarbeidslandene med å utvikle politiske og juridiske rammeverk samt sette institusjoner i stand til å implementere og håndheve disse. Det gis også støtte til opplæring av parlamentarikere, sivilt samfunn og media for å bidra til demokratisk kontroll med myndighetenes petroleumsforvaltning.

Denne innsatsen kan innebære assistanse til å utvikle lover og forskrifter for petroleumssektoren, teknisk kunnskapsoverføring, bevisstgjøring om miljøkonsekvenser, inntektsforvaltning og prinsipper som åpenhet og likhet for loven. Dette bidrar til at det kan stilles etterprøvbare krav til olje- og leverandørselskaper.

Dette gjør Norad

Ofu-sekretariatet som ligger i Norad har et bistandsfaglig og koordinerende ansvar for oppfølging av hele programmet.

Samarbeidspartnere

Ofu-programmet er basert på et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.

Disse departementene sitter sammen i en styringsgruppe som ledes av Utenriksdepartementet. Styringsgruppen formulerer strategiske retningslinjer og prioriteringer for Ofu-programmet.

Institusjonene som har ansvar for gjennomføring i Ofu-programmet er i hovedsak Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljeskattekontoret og Statistisk sentralbyrå.

Ambassadene spiller en viktig rolle i Ofu-programmet og bistår i gjennomføringen av og, i noen tilfeller, med forvaltningen av avtalene med samarbeidslandene.

I tillegg utgjør det sivile samfunn en viktig samarbeidspartner for Ofu-programmet. En rekke norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner driver kapasitetsutvikling av partnerorganisasjoner i Ofu-programmets samarbeidsland. Ofu samarbeider i tillegg med internasjonale aktører som det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og Natural Resources Governance Institute.

Resultater

Programmet kan vise til konkrete resultater i flere land.

  • I Øst-Timor har Olje for utvikling hatt en sentral rolle i utviklingen av petroleumssektoren, og har bidratt til at landet nå har et petroleumsfond.
  • Bistand til Ghana har bidratt til å forbedre landets muligheter til å utnytte petroleumsressursene fra deres viktigste felt, Jubilee-feltet.
  • Det juridiske rammeverket i Mosambik er betydelig styrket gjennom norsk assistanse.

Vi ser samtidig at institusjons- og kapasitetsbygging tar tid. Erfaringer viser at Ofu-programmet kan bidra mest i land som er i en tidlig utviklingsfase, som viser stor vilje til å lære, og til åpenhet i forvaltningen.

Norsk oljekunnskap er ettertraktet
Gjennom bistandsprogrammet Olje for utvikling deler Norge våre erfaringer med nye oljenasjoner. Myndigheter i Ghana tok kontakt for råd og samarbeid i 2007.
Publisert 08.10.2011
Sist oppdatert 12.09.2017