Statistisk sentralbyrå (SSB) har bistått det nasjonale statistikkbyrået i Kirgisistan med mer effektiv informasjonsinnhenting, harmonisering av nasjonale data, og styrket formidling av statistikk til brukerne. Resultatet er økt tillit til Kirgisistans statistikkbyrå.

Statistikksamarbeidet

Det siste tiåret har det vært økt internasjonalt fokus på statistikk og data. Det er bred enighet om at statistikk og uavhengige, nasjonale statistikkbyrå er nødvendige forutsetninger for å støtte opp om utviklingsrettet politikk og for å kunne måle fremgang på bærekraftsmålene.

Mange land har utviklet gode nasjonale planer for statistikkutvikling. Det mangler imidlertid kapasitet og ressurser for å gjennomføre planene.

Bedre statistikk kan gi mer kunnskapsbasert planlegging og dermed bedre styresett i norske samarbeidsland.

Utfordringer

  • Det er manglende tilgang på god og relevant statistikk i de aller fleste utviklingsland. De nasjonale statistikkbyråene har ofte lite kapasitet og har ikke den nødvendige kompetanse til å produsere og formidle offisielle data.

  • Dataene er vanskelig tilgjengelig for publikum og det er manglende kapasitet til å gjennomføre de nasjonale strategiene for statistikkutvikling.

  • Manglende tilgang på god og relevant statistikk gjør det vanskelig å analysere utviklingstrender og å drive samfunnsplanlegging.

Derfor er statistikk viktig for utvikling

Bærekraftsmålene har økt fokuset på viktigheten av statistikk og rollen nasjonale statistikkbyråer har for Agenda2030 internasjonalt.

Velfungerende nasjonale statistikksystemer spiller en sentral rolle for myndigheter, borgere og privat sektor i å formidle nødvendig informasjon for å kunne ta beslutninger og planlegge langsiktig. 

God og relevant statistikk er dermed ikke bare viktig for bærekraftsmålene internasjonalt, men like mye for nasjonal utvikling.

Med den økende forståelse for hvor viktig statistikk er, støtter blant annet FN og Verdensbanken utvikling av statistikk i utviklingsland. Denne satsingen er viktig, men ikke tilstrekkelig.

Norsk støtte

Norge har helt siden 1960-tallet støttet statistikkutvikling i sør. Samtidig har Norge økt innsatsen på kapasitetsutvikling innenfor statistikk.

Norge støtter nasjonale strategier for statistikkutvikling og kapasitetsutvikling i samarbeidslands statistikkbyråer.

Som et ledd i dette har Statistisk sentralbyrå (SSB) faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør og arbeider i partnerskap med internasjonale aktører. SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland.

Norge har også inngått et samarbeid med Paris21/OECD for å ytterligere styrke systemer for statistikk og bygge kompetanse i sør. Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet.

Samarbeidspartnerne

Norsk støtte til statistikkutvikling kan deles inn i tre ulike områder:

  1. Støtte til kapasitetsutvikling i nasjonale statistikkinstitusjoner i sør

  2. Fremme kapasitetsutvikling på statistikkområdet som et viktig element i bistanden opp mot 2030-agendaen

  3. Støtte internasjonale organisasjoner og delta i globale prosesser (som PARIS 21, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF))
Publisert 18.10.2011
Sist oppdatert 17.10.2018