Tilskudd til demokratifremme gjennom politiske partier

Ordningen retter seg mot norske politiske partier og ungdomspartier.

Tilskuddene for demokratifremme gjennom politiske partier skal gå bidra til mer demokratiske partier og partisystemer i utviklingsland. Eksempler kan være arbeid med å skape arenaer for dialog mellom partier, utvekslingsordninger, valginstitusjoner, folkevalgte organer og deres representanter, og tiltak relatert til gjennomføring av valg og annen kapasitetsbygging.

De politiske partiene har også anledning til å søke om tilskudd til informasjonstiltak for å skape et sterkere engasjement for internasjonale spørsmål og utviklingspolitikk i Norge. Dette skal være tiltak som bidrar til økt kunnskap om utviklingsspørsmål i norske politiske partier gjennom deltakelse i relevante debatter og politiske prosesser. Partienes søknader om informasjonstiltak må leveres som vedlegg.

Det er konkurranse om tilskuddsmidlene. Norad stiller store krav til søkerens lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglig kompetanse, økonomistyring, resultater, kostnadseffektivitet og merverdi.

Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Utlysning for 2019

Søknadsfrist er 1. oktober 2018 kl. 16.

Kun norske politiske partier og ungdomspartier har anledning til å søke om støtte over ordningen. For å søke om støtte, må partiene benytte digitalt søknadsskjema i Norad og Utenriksdepartementets tilskuddsportal. Her finner du også full utlysningstekst.

Publisert 16.10.2011
Sist oppdatert 06.06.2018