Tilskudd til informasjonsformål

Målet for ordningen er å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke om avtale av inntil to års varighet.

Norad vil bidra til mer engasjement og kunnskap om FNs bærekraftsmål i Norge. 

Det er betydelig konkurranse om tilskuddsmidlene. Norad stiller store krav til søkerens kompetanse, resultater og kostnadseffektivitet. Ordningsregelverket for støtte til informasjonstiltak legger viktige føringer for søknadsbehandlingen, noen av disse føringene gjengis også nedenfor. 

Mål og målgruppe

Ordningens overordnede mål er å bidra til et sterkere engasjement i Norge for globale miljø- og utviklingsspørsmål.

For denne ordningen er det den norske befolkningen som er målgruppen. Spesifikke målgrupper skal identifiseres for alle tiltak under ordningen.

Forventet effekt på målgruppene:

 • Mer og bedre kunnskap
 • Bredere demokratisk deltakelse
 • Mer og bedre kritisk debatt

Et sterkt engasjement i Norge for globale miljø- og utviklingsspørsmål kan på sikt bidra til globale og bærekraftige utviklingseffekter.

Et engasjement for globale miljø- og utviklingsspørsmål, knyttet til kunnskap, demokratisk deltakelse og kritisk debatt, er i seg selv et gode. Norad forventer samtidig at organisasjonene som søker tilskudd, sannsynliggjør hvordan dette engasjementet inngår i og bidrar til det norske og internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, demokrati og global bærekraftig utvikling.

Tildelingskriterier

Norske sivilsamfunnsaktører som frivillige organisasjoner, nettverksorganisasjoner, fagforeninger, ikke-kommersielle medier, trosbaserte organisasjoner og idrettsorganisasjoner kan søke tilskudd.

Aktører som ikke er søknadsberettiget inkluderer statlige organisasjoner, kommersielle aktører, konsulentselskaper og enkeltpersoner.

Norad vil legge vekt på søkers kapasitet til å mobilisere bredt overfor flere målgrupper eller sterkt innenfor en bestemt målgruppe. Videre legger Norad vekt på søkers kompetanse på tematiske områder og deres evne til å formidle kunnskap og erfaring for å oppnå ønsket effekt hos sine målgrupper.

Norad vil gjøre en samlet og helhetlig vurdering av innsendte søknader og tilstrebe mangfold med hensyn til tematikk, tiltak, målgrupper og geografisk nedslagsfelt. Tilskuddet skal ikke benyttes til egenprofilering, innsamlingskampanjer og kommersielle aktiviteter.

Krav til søkere:

 • Søker må være en selvstendig juridisk enhet med egne vedtekter og et ansvarlig styre.

 • Søkers styre må være administrativt adskilt fra virksomhetens daglige drift for å sikre styrets uavhengige kontrollfunksjon.

 • Søker må ha en økonomisk bærekraft utover offentlig finansiering.

 • Med økonomisk bærekraft menes at organisasjonen må ha midler utover støtten fra Norad for å kunne håndtere f.eks. eventuelt misbruk av bistandspenger som dermed kan måtte tilbakebetales til Norad iht. bestemmelser om nulltoleranse. 

 • Søker må ha nødvendig faglig og administrativ kompetanse til å gjennomføre tiltaket/tiltakene.

 • Søker må levere resultatrammeverk som inneholder mål, indikatorer, måltall og grunnlagsdata (baseline) som en del av søknaden. Monitoreringsplan og resultatrammeverkets omfang tilpasses tiltakets størrelse og innretning.

 • Søker må bekrefte at de har utarbeidet etiske retningslinjer for virksomheten. De etiske retningslinjene skal som et minimum oppfylle kravene i veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere.

 • Om det planlegges reiser utenfor Norge må søker bekrefte at de har foretatt tilstrekkelige sikkerhetsvurderinger og –tiltak for egne medarbeidere ved opphold utenlands.

 • Søker må ha en strategi/overordnet plan for informasjonsvirksomheten.

Søknadsbehandling

Organisasjoner kan søke om avtale av 1-2 års varighet. En søknad kan omfatte flere prosjekter, men søker må ha et overordnet resultatrammeverk som begrunner tematiske prioriteringer.

Normalt blir prosjekter av en viss størrelse prioritert, samtidig som Norad forventer tydelig kostnadseffektivitet og at en organisasjon er satt opp på en slik måte at tilskuddsmidlene håndteres forsvarlig. Norad gir normalt ikke tilskudd til forprosjekter. Utvekslingsreiser og studiereiser prioriteres ikke.

Søknader som ikke møter formelle krav, som mangler obligatoriske vedlegg eller sendes etter den årlige søknadsfristen 1. oktober, blir avslått uten realitetsbehandling.

Organisasjoner som allerede har en løpende avtale med Norad (som inkluderer tilskudd neste år), kan bare søke om ekstra tilskudd etter skriftlig invitasjon fra Norad.

Søknaden skal behandles av Avdeling for sivilt samfunn i Norad etter fastsatte kriterier og fastlagte prosedyrer. Norad bruker blant annet følgende vurderingskriterier for behandling av søknader:

Vurdering av søkers kompetanse og kapasitet:

 • Kommunikasjonskompetanse

 • Faglig/tematisk relevant kompetanse

 • Søkers kapasitet til å mobilisere bredt overfor flere målgrupper eller sterkt innenfor en bestemt målgruppe

 • Dokumenterte resultater av tidligere tilskudd på brukereffektnivå (outcome) på en kostnadseffektiv måte

 • Nye søkere må tilsvarende kunne dokumentere resultater av lignende arbeid innenfor kommunikasjon / kunnskapsformidling

Vurdering av prosjektets kvalitet og relevans: 

 • Begrunnelse for hvordan tiltaket/tiltakene skal bidra til økt kunnskap, debatt og engasjement
 • Tiltakets relevans for ordningens mål
Publisert 16.10.2011
Sist oppdatert 29.11.2019