Forbilledlig oljeforvaltningsprosjekt avsluttet i Vietnam

Norske fageksperter har vært sentrale i etableringen av et system for å bedre helse, miljø og sikkerhet i den vietnamesiske petroleumssektoren, viser sluttrapporten for Olje for Utvikling-prosjektet.

Hvor mye:

Norge har brukt 50 millioner kroner på prosjektet.

- Det høres nesten ut som et glansbilde, men inntrykket vi sitter igjen med er at dette prosjektet har gitt usedvanlig gode resultater. Hovedmålsetningen har blitt oppnådd og gjennomføringen har vært veldig god, sa Dag Erlend Henriksen fra Arntzen de Besche.

Han presenterte Arntzen de Besches sluttrapport av prosjektet «Utvikling av styringssystemer for sikkerhet, arbeidsmiljø og miljøforurensning i den vietnamesiske petroleumsindustrien» på et seminar i Norad onsdag 19. september.

Prosjektet har vært forvaltet av ambassaden og utført av Petroleumstilsynet, Klif og Kystverket. Disse institusjonene har sammen med det vietnamesiske oljeselskapet Petrovietnam utviklet og innført et system som sikrer forsvarlige arbeidsforhold, begrenser miljøskader og forbedrer håndteringen av ulykker. De har også opprettet en miljødatabase og beredskapsplan for oljeutslipp, og trent opp vietnamesisk personell på kontrollrutiner og risikoanalyse.

Gjennom bistandsprogrammet «Olje for utvikling» har norske fageksperter vært sentrale i etableringen av et system for å bedre helse, miljø og sikkerhet i den vietnamesiske petroleumssektoren.

Bistandsprosjekter må avsluttes

Tatt til Resultatrapport 2007.
Samarbeidet med Vietnam for å etablere et system for helse, miljø og sikkerhet i det statlige oljeselskapet Petrovietnam er avsluttet.
Foto: Ken Oprann

- Vi vet av erfaring her i Norge, hvor viktig det er med gode systemer for helse, miljø og sikkerhet. Kostnadene ved utslipp og ulykker kan bli astronomiske og ødelegge miljøet. Norske HMS-regler har blitt skjerpet etter ulykker som Alexander Kielland og utblåsningen på Ekofisk. Det er disse erfaringene vi har delt med Vietnam, sa Petter Stigset, direktør i Norads Olje for utviklingsseksjon.

Han framhevet at det overordnede målet for prosjektet i Vietnam, som med all norsk bistand, er å redusere fattigdommen og sikre miljøet for framtidige generasjoner. Begrensninger av kostnader ved ulykker og en mer effektiv forvaltning av både naturressurser og menneskelige ressurser er en forutsetning for å få til dette. Oljesektoren står for 30 prosent av Vietnams bruttonasjonalprodukt.

Stigset pekte også på at det generelt er en utfordring å avslutte bistandsprosjekter. Det er en målsetning Olje for utviklingsprogrammet har hatt i år, å avslutte prosjekter som enten ikke fungerer, ikke gir de forventede virkningene eller rett og slett er ferdige og har oppnådd de forventede resultatene. Prosjektet i Vietnam, som har pågått siden 1996, er et eksempel på det siste.

- Vietnameserne selv etterspør likevel en videreføring av prosjektet og hjelp til kapasitetsbygging i departementet som skal overta forvaltningsansvaret fra Petrovietnam. Det viser hvilken suksess prosjektet har vært, sa Dag Erlend Henriksen.

Effektiv styring og engasjement er avgjørende

Foruten å oppsummere resultater fokuserte både rapporten og seminaret på å identifisere lærdommer som kan ha overføringsverdi til andre prosjekter. Suksesskriteriene som har blitt trukket fram er en effektiv styringsmodell, langvarig samarbeid, sterkt eierskap fra Petrovietnam, klart definerte mål og engasjerte prosjektledere.

- Det er vanskelig å si hvordan man kan sikre engasjerte medarbeidere, men faktum er at både norske og vietnamesiske medarbeidere i dette prosjektet har vært usedvanlig engasjerte, og det har hatt mye å si for gjennomføringen og resultatene, sa Dag Erlend Henriksen.