Nedgang i internasjonal bistand i 2018

Offisiell internasjonal bistand falt i 2018 med 2,7 prosent, sammenlignet med 2017. Nedgangen skyldes lavere flyktningutgifter i donorland, rapportert som bistand.

Dette viser de foreløpige tallene for offisiell bistand som OECD offentliggjorde onsdag 10. april.

USA ga mest

Medlemslandene i OECDs utviklingskomité (DAC) ga totalt 153 milliarder dollar i bistand i 2018. Bistanden som andel av bruttonasjonalinntekt (BNI) for DAC-landene utgjorde dermed 0,31 prosent. Det viser foreløpige hovedtall fra OECD, kalkulert med den nye gaveekvivalent-metoden. (Se forklaring i faktaboks)
 
FN har satt som mål at rike land skal bidra med 0,7 prosent av BNI i bistand. Norge var ett av fem DAC-land som oppfylte dette målet i fjor. Sveriges bistand utgjorde 1,04 prosent av BNI. På plassene bak fulgte Luxemburg, Norge, Danmark og Storbritannia.
 
Målt i milliarder dollar ga USA mest (34,3 mrd. dollar), etterfulgt av Tyskland (25,0 mrd. dollar), Storbritannia (19,4 mrd. dollar), Japan (14,2 mrd. dollar), og Frankrike (12,2 mrd. dollar). Norge (4,3 mrd. dollar) er 10. største giver.  

Lavere flyktningutgifter

Nedgangen i bistanden fra 2018 til 2017 skyldes i stor grad lavere flyktningutgifter i donorlandene i fjor. Dette ga en realnedgang på 2,7 prosent fra året før. Ser vi bort fra flyktningutgiftene for begge årene, ligger bistanden på samme nivå. 
 
Flyktningutgifter rapportert som bistand falt i 2018 med 28,4 prosent, ned til 10,6 milliarder dollar. I 2018 ble også mindre av bistanden gitt i form av nødhjelp. Her var det en nedgang på åtte prosent, til 15,3 milliarder dollar. Samtidig økte bistand til gjeldsslette til 801 millioner dollar.

Mindre til de fattigste

I 2018 var det en nedgang i bistand til både lavinntektsland og mellominntektsland. Dette tyder på at mer av bistanden i 2018 var global eller regional, og ikke fordelt på enkeltland.
 
Eksempelvis viser tallene en nedgang i bilateral bistand til Afrika sør for Sahara på 4,4 prosent i 2018, til 25,9 milliarder dollar.
 

 

Publisert 11.04.2019
Sist oppdatert 11.04.2019