Likestilling for utvikling

Program for faglig samarbeid om likestilling mellom Norge og myndigheter som etterspør kapasitets- og institusjonsutvikling.

Kvinners rettigheter og likestilling er et prioritert område for norsk utenriks- og utviklingspolitikk og et tema andre land ofte bringer opp i dialog med norske myndigheter. Norske erfaringer med likestillingsarbeid er etterspurt siden Norge har relativt gode resultater å vise til på dette feltet.

Likestilling for utvikling startet opp i 2017. Programmet er et sentralt element i gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling som konsentreres om fem tematiske satsingsområder. 

Institusjonssamarbeid

Målet for programmet - også kalt LIKE - er å redusere fattigdom gjennom å styrke samarbeidslands kapasitet til å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som gir resultater for kvinners rettigheter og likestilling. En norsk erfaring er for eksempel at kvinners økonomiske deltakelse har bidratt sterkt til den økonomiske veksten i Norge siden 1970-tallet. Samtidig har økonomisk uavhengighet har bidratt til å styrke kvinners stilling i hjem og samfunn.

Programmet skal dreie seg om faglig samarbeid om likestilling mellom Norge og myndigheter i land som etterspør kapasitets- og institusjonsutvikling. Programmet skal bidra til overføring av erfaringer og ekspertise mellom institusjoner på myndighetsnivå.

I 2018 er Norge i dialog med Nepal og Etiopia for mulig institusjonssamarbeid.

Organisering 

Norad er sekretariat for programmet. Styringsgruppen består av Utenriksdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

BLD og Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) er sentrale i planleggingen og gjennomføringen av programmet fra norsk side.

Det vil også kunne bli aktuelt å involvere andre norske aktører med ansvar for deler av likestillingsarbeidet i Norge i programmet på sikt, avhengig av etterspørsel fra samarbeidslandene.

Publisert 04.07.2018
Sist oppdatert 04.07.2018