Norad søker innspill til oppsummering om hvordan Norge bidrar til fremdrift for FNs bærekraftsmål.
Foto: Aleksander Ramsland

To år med FNs bærekraftsmål – hva har vi fått til?

Regjeringen skal rapportere til Stortinget om framdriften for bærekraftsmålene for 2018.

Regjeringen skal rapportere til Stortinget om framdriften for bærekraftsmålene for 2018. Det er en målsetting at arbeidet med 2030-agendaen og bærekraftsmålene skal ha en inkluderende og åpen tilnærming. Som tidligere år inviterer vi derfor sivilt samfunn, akademia og næringsliv til å bidra. Rapporten tar for seg framgangen nasjonalt, men også internasjonalt.

Vi ønsker med denne henvendelsen innspill konkret gjennom utviklingssamarbeidet/bistand.

Vi ønsker særlig innspill på:

  1. Hvordan agenda 2030 og bærekraftsmålene påvirket egne prioriteringer i året som har gått, gjerne illustrert med ett konkret eksempel på god praksis.

  2. Hvordan var samarbeidet med norske myndigheter i oppfølgingen av agenda 2030 og implementeringen av bærekraftsmålene.

  3. Prinsippet om at ingen skal utelates (leave no one behind) er et overordnet mål for agendaen. Det bes derfor også vurderes hvorvidt egen oppfølging av bærekraftsmålene bidrar til å bekjempe diskriminering, sikre rettigheter for utsatte grupper og å nå de fattigste.

  4. I den grad det lar seg gjøre ber vi om referanser til delmål under hvert mål, samt eventuell bruk av indikatorene.

Rapporten vil også brukes både til å dele erfaringer internasjonalt.

Vi ber derfor om innspill på engelsk, som sendes til agenda2030@norad.no innen utgangen av torsdag 26. april 2018. 

Innspillet per organisasjon/institusjon/privat sektor skal ikke overskride én side. 

Alle innspillene vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten, men vil ikke bli publisert i sin helhet av Norad.

Publisert 22.03.2018
Sist oppdatert 22.03.2018