Innovative læringsmuligheter

Stadig flere mennesker i utviklingsland har tilgang til mobiltelefon og internett. Dette skaper nye muligheter for å bedre tilgangen til informasjon, læringsmuligheter og tjenester for verdens fattigste.

En ny digital verden gir nye muligheter.

Det var i 2016 4,8 milliarder mobilbrukere, ifølge mobiloperatørenes bransjeorganisasjon GSMA. Det gjør mobiltelefonen til det lettest tilgjengelige og mest brukte informasjonsverktøyet i verden.

Digitale muligheter

Mobiltelefoner kan brukes der man befinner seg, er relativt rimelige og enkle i bruk. De er en nødvendighet for å holde kontakt med familie og venner i andre deler av verden, og kan mange steder brukes for å sende og motta penger og i økende grad. 

Gitt den økende rollen mobiltelefonen spiller i folks hverdagsliv, også blant verdens fattigste, så kan den være et godt redskap for å nå marginaliserte husholdninger direkte med informasjon og uformelle læringsmuligheter.

Mobiltelefonen kan også være et viktig redskap for å støtte læreren i administrativt arbeid og i klasserommet. Den kan også brukes for å lagre og formidle læringsinnhold.

De fleste som bruker internett i utviklingsland, gjør det via mobiltelefonen. Men fortsatt anslås det at om lag fire milliarder mennesker i verden ikke er på nett. Kostnader for data og utstyr og mangel på brukerferdigheter er viktige utfordringer.

Kvinner i rurale strøk er blant dem med dårligst tilgang til både mobiltelefon og internett. Samtidig er de også overrepresentert blant grupper som ikke kan lese og skrive.

Hva gjør Norge?

Norad samlet i februar 2017 flere digitale læringsinnsatser innunder prosjektet Digital Empowerment Project. Læringsinnsatsene skal bidra til digital tilgang for verdens fattigste gjennom å styrke

  • leseferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • tilgang til relevant digitalt innhold og tjenester på morsmål/brukte språk

De viktigste innsatsene i prosjektet er per i dag EduApp4Syria og Det Globale Digitale Bibliotek.

EduApp4Syria er en innovasjonskonkurranse for å få utviklet mobilbaserte læringsapplikasjoner som kan hjelpe syriske barn med å lære å lese på arabisk.

Med Det globale digitale bibliotek, leder Norge et arbeid for å gjøre kvalitetssikrede læringsressurser for lesing tilgjengelig på en rekke ulike afrikanske og asiatiske språk. Det vil legges stor vekt på at innholdet er i formater som er universelt tilgjengelige og anvendbare for brukere med funksjonsnedsettelser og spesielle behov.

Biblioteket vil kunne være en viktig ressurs både for læringsmateriell i skolen og for å fremme lesing både i hjem og lokalsamfunn. Det globale digitale bibliotek inngår som del av den bredere Globale bokalliansen (Global Book Alliance).

Andre innovative utdanningsinnsatser

Læringsspill i Malawi

Et annet eksempel på digitale læringsressurser som støttes av Norge, er et digital spillbasert læringsprosjekt støttet av den norske ambassaden i Malawi. Prosjektet bruker digitale læringsspill for å fremme grunnleggende lese- og matematikkferdigheter.

Målgruppen er elever i første og andre klasse i Malawi. Prosjektet er i samarbeid med den britiske organisasjonen VSO. Fordelen med denne typen læring, hvor pedagogiske grep er integrert i teknologien, er at barn kan lære med liten oppfølgning fra voksne.

Visjon 2030

Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse.

Under Visjon 2030-konferansen i Trondheim i mars 2015, ble en finansieringsmekanisme på inntil 150 millioner kroner lansert. 

Publisert 28.06.2015
Sist oppdatert 02.10.2017